Maroltov

Bývalá pěchotní střelnice

Rozloha 2,2 ha

Opuštěno armádou pravděpodobně v 80. letech

50.34411377N, 12.98373854E

Karlovarský kraj

Status ochrany přírody

bez ochrany

Současné využití

pastviny, kulturní les, ladem

Historický vývoj

Dokumentů o existence střelnice je velmi málo. V polovině 50. let byla zřízena 300m pěchotní střelnice. Již na začátku 60. let ale byla zrušena a v jejím těsném sousedství byla vybudována střelnice kratší cca 200m. Zároveň na jihu vznikají zákopy. Situace je podobná až do poloviny 70. let. Stejně tak se nepodařilo zjistit, pro jaké složky sloužila. Dle některých zdrojů minimálně od poloviny 60. let zde působily jednotky pohraniční stráže z Karlových Varů.

I otázka zániku střelnice je otevřená. Střelnice zde prokazatelně nebyla na začátku 90. let. Dle stavu sukcese je ale pravděpodobné, že střelnice zanikla již v 80. letech.

Biologicko-ochranářský význam

Z velké části se lokalita stala běžnými, intenzivními kulturními pastvinami. Severní část je zalesněna a zarostlá náletem. Území nemá větší biologickou hodnotu. 

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 530 m spadající do Ostrovské pánve leží v mírně teplé oblasti (TM7). Lokalita leží na terciérních pyroklastických napadávkách doupovského centra, ve středu pak na autometamorfovaných foiditech.

Ochranářský management

Rizika

Lokalita nemá větší biologickou hodnotu, její zánik tak není z pohledu ochrany problematický.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Zdroje informací

Fotogalerie