Mašovice

Bývalá tanková střelnice

Rozloha 70 ha

Opuštěno armádou v roce 1997

48.8449231N, 15.9704306E

Jihomoravský kraj

Status ochrany přírody

Ptačí oblast, evropsky významná lokalita, ochranné pásmo NP Podyjí

Současné využití

Pastviny, louky

Historický vývoj

Území Mašovické střelnice bylo do 50. let minulého století součástí běžné zemědělské krajiny. Střelnice zde vznikla v souvislosti s umístěním 9. motostřeleckého pluku do Znojma v roce 1958. Zatímco ženijní výcvik a taktický výcvik s těžkou technikou probíhal ve Znojmě na cvičišti na Kraví hoře a později na Načeratickém kopci, zde probíhal výcvik střelby, a to ze všech zbraní tanku a bojových vozidel pěchoty (BVP). Dále zde probíhal výcvik v odpalu pancéřových pěstí a v házení granátů. Protože při střelbě se vozidla pohybují po speciálně vytvořených, zpevněných drahách a používají pouze nedetonující střelivo menších ráží, spočíval vliv činnosti armády pouze v disturbancích spojených s dopadem projektilů, úpravou valů a občasnými požáry. Vlastní plocha byla rovněž zbavována případných náletových křovin. Část luk byla rovněž kosena na seno, a to i po ukončení působení armády. Výcvik střelby z těžké techniky skončil v roce 1992, do roku 1997 zde ještě probíhal výcvik střelby z pěchotních zbraní.

Na rozdíl od většiny ostatních vojenských cvičišť, neleželo toto území po odchodu armády dlouho ladem. Protože Mašovická střelnici leží v ochranném pásmu Národního parku Podyjí (NP Podyjí), ujala se Správa péče o toto území záhy po opuštění vojáky. V roce 2009 bylo území vyhlášeno evropsky významnou lokalitou.

Biologicko-ochranářský význam

Mašovická střelnice patří mezi druhově nejbohatší lokality s nelesní vegetací v Podyjí, a to přesto, že ještě před válkou převládala v této lokalitě orná půda. Dnes území pokrývají hlavně teplomilné trávníky s rozptýlenými keři, které jsou biotopem řady vzácných druhů. Mašovická střelnice je významným útočištěm zejména pro denní motýli, ptáky vázané na křoviny (pěnice vlašská, ťuhýk obecný) a také bohatým výskytem některých druhů orchidejí. Po odchodu armády většina pozemků přešla pod Správu národního Parku Podyjí, která zde zajišťuje péči o celé území.

Přírodní poměry

Cvičiště leží v nadmořské výšce okolo 400 m n. m. Reliéf je rovinatý velmi mírně ukloněný k východu, pouze východní část je ukloněna k západu. Ze severu je území obklopeno intenzivně obdělávanou zemědělskou krajinou. Z jihu přiléhá zalesněná část NP Podyjí. V severovýchodní části území se nachází drobná permanentní vodní plocha.

Téměř celé území leží na hlubokých sprašových hlínách s příměsí vápníku, jen drobné výchozy na nejvýchodnějším okraji území v lokalitě zvané Komínek jsou tvořeny biotitickým granitem. V některých částech střelnice se vyskytuje kaolín.

Protože cvičiště sloužilo jako cvičná střelnice pro pěchotu, tanky a BVP, zůstal zde velký počet valů sloužících převážně jako ochrana pro vodící mechanismus pohyblivých kolejových terčů. V západní části cvičiště se dochovaly původní vojenské budovy včetně dvou pozorovacích věží a dále pět střeleckých drah.

Mašovická střelnice je významným územím pro organismy vázané na různé typy suchých trávníků, především rostliny a bezobratlé. V území dominují teplomilné suché trávníky s rozptýlenými keři a náletem stromů, které využívá řada druhů ptáků. Stanovištní diverzitu zvyšuje experimentální zakládání dočasných úhorových plošek správou národního parku.

Ochranářský management

Od konce 90. let spočíval management na lokalitě především v pravidelném kosení (zpočátku intenzivním na plochách s třtinou křovištní) a v občasném lokálním prořezání křovin. Zhruba od roku 2003 probíhala na třetině lokality pastva ovcí. Od roku 2010 probíhá na této ploše pastva domácích koní, díky níž je udržován žádoucí nízký zápoj křovin a lze předpokládat postupnou regeneraci suchých trávníků. V r. 2017 byla zavedena pastva Exmoorských koní (v rámci projektu Military LIFE for Nature). Kromě toho péče nadále zahrnuje redukci křovin a sečení, příp. hloubení tůní.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání stepních trávníků náletem dřevin, a to domácích i nepůvodních invazních druhů (akát, pajasan žlaznatý). Je potřeba pokračovat v nastavené péči (pastva, seč).

Osoby a organizace působící v území

obec Mašovice, Česká republika (vlastníci)

Správa NP Podyjí (správa ZCHÚ)

Myslivecký spolek Mašovice-Šobes

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj: NDOP, export k datu: prosinec 2023

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci Anisoplia austriaca 05.07.2020 NT
Brouci Anthaxia olympica 11.06.2018 EN
Brouci Bothynoderes affinis 11.06.2018 VU
Brouci Cathormiocerus spinosus 07.10.2018 NT
Brouci Ceutorhynchus coerulescens 11.05.2018 NT
Brouci Coptocephala rubicunda 20.07.2018 VU
Brouci Coraebus elatus 11.06.2018 VU
Brouci Cylindromorphus filum 22.05.2018 VU
Brouci Cyphocleonus dealbatus 11.06.2018 VU
Brouci Dapsa denticollis 11.05.2018 VU
Brouci Gymnetron beccabungae 22.05.2018 NT
Brouci Chrysolina haemoptera 25.07.2017 EN
Brouci Lixus angustus 22.05.2018 VU
Brouci Longitarsus holsaticus 24.06.2017 EN
Brouci Mogulones austriacus 11.05.2018 VU
Brouci Rhabdorrhynchus seriegranosus 14.07.2020 EN
Brouci Rutidosoma globulus 11.05.2018 NT
Brouci Trachys fragariae 28.04.2018 NT
Brouci Trichosirocalus horridus 11.06.2018 NT
Brouci Tychius schneideri 22.05.2018 NT
Brouci Zeugophora subspinosa 22.05.2018 VU
Brouci chroustek jarní Holochelus aequinoctialis 22.05.2018 NT
Brouci kousavec páskovaný Rhagium sycophanta 11.06.2018 NT
Brouci křepčík obroubený Cybister lateralimarginalis 15.04.2014 VU
Brouci květokras blýskavý Anthaxia fulgurans 11.06.2018 EN
Brouci majka obecná Meloe proscarabaeus 28.04.2018 VU O
Brouci majka svraštělá Meloe rugosus 07.10.2018 NT O
Brouci polník luční Agrilus pratensis 11.05.2018 NT
Brouci polník třezalkový Agrilus hyperici 11.06.2018 NT
Brouci polník zimolezový Agrilus cyanescens 22.05.2018 NT
Brouci vodomil černý Hydrophilus piceus 03.05.2017 VU
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 06.07.2020 O
Cévnaté rostliny bělolist rolní Filago arvensis 31.12.2019 NT
Cévnaté rostliny černýš rolní Melampyrum arvense 09.06.2020 VU
Cévnaté rostliny čilimník nízký Chamaecytisus supinus 06.05.2020 NT
Cévnaté rostliny divizna velkokvětá Verbascum densiflorum 28.06.2020 NT
Cévnaté rostliny drchnička modrá Anagallis foemina 09.06.2020 NT
Cévnaté rostliny dřín jarní Cornus mas 31.01.2023 O
Cévnaté rostliny dřišťál obecný Berberis vulgaris 21.04.2023 NT
Cévnaté rostliny dvojštítek hladkoplodý proměnlivý Biscutella laevigata subsp. varia 19.05.2020 O
Cévnaté rostliny hlaváček letní Adonis aestivalis 06.05.2020 NT
Cévnaté rostliny hlaváček plamenný Adonis flammea 13.06.2023 CR
Cévnaté rostliny hrušeň polnička Pyrus pyraster 19.05.2020 NT
Cévnaté rostliny chlupáček hadincovitý Pilosella echioides 31.12.2019 VU
Cévnaté rostliny chlupáček hustokvětý Pilosella densiflora 19.05.2020 NT
Cévnaté rostliny jalovec obecný Juniperus communis 17.02.2023 NT
Cévnaté rostliny koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis 05.04.2023 VU HD II a IV SO
Cévnaté rostliny kostřava nepravá Festuca pulchra 17.05.2020 VU
Cévnaté rostliny kozlíček kýlnatý Valerianella carinata 17.05.2020 VU
Cévnaté rostliny lněnka lnolistá Thesium linophyllon 31.12.2019 NT
Cévnaté rostliny lnice kručinkolistá Linaria genistifolia 31.12.2019 NT
Cévnaté rostliny lomikámen cibulkatý Saxifraga bulbifera 31.12.2019 NT O
Cévnaté rostliny mochna písečná Potentilla incana 31.12.2019 NT
Cévnaté rostliny myší ocásek nejmenší Myosurus minimus 02.06.2021 NT
Cévnaté rostliny oman vrbolistý Inula salicina 19.05.2020 NT
Cévnaté rostliny ostřice drobná Carex supina 31.12.2019 NT
Cévnaté rostliny pryšec drobný Euphorbia exigua 28.06.2020 NT
Cévnaté rostliny radyk prutnatý Chondrilla juncea 19.05.2020 VU
Cévnaté rostliny rmen barvířský Anthemis tinctoria 31.12.2019 NT
Cévnaté rostliny růže galská Rosa gallica 24.06.2020 VU
Cévnaté rostliny rýt barvířský Reseda luteola 09.02.2023 VU
Cévnaté rostliny řebříček štětinolistý Achillea setacea 31.12.2019 NT
Cévnaté rostliny řepeň durkoman Xanthium strumarium 28.06.2020 EN
Cévnaté rostliny sesel roční Seseli annuum 06.05.2020 NT
Cévnaté rostliny silenka ušnice Silene otites 31.12.2019 NT
Cévnaté rostliny skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus 11.04.2018 NT
Cévnaté rostliny svízel sivý Galium glaucum 19.05.2020 NT
Cévnaté rostliny trávnička obecná Armeria elongata 19.05.2020 NT
Cévnaté rostliny turan podolský Erigeron podolicus 06.05.2020 EN
Cévnaté rostliny užanka uherská Cynoglossum montanum 17.05.2020 EN
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 31.12.2019 VU O
Cévnaté rostliny vemeník zelenavý Platanthera chlorantha 20.05.2023 VU O
Cévnaté rostliny vikev hrachorovitá Vicia lathyroides 19.05.2020 NT
Cévnaté rostliny vítod ostrokřídlý Polygala multicaulis 19.05.2020 NT
Cévnaté rostliny vítod větší Polygala major 13.06.2021 NT
Cévnaté rostliny vstavač kukačka Anacamptis morio 20.05.2023 CR SO
Houby voskovka hořká Hygrocybe mucronella 19.11.2017 CR
Motýli bělásek hrachorový Leptidea sinapis 06.07.2021 NT
Motýli bělopásek dvouřadý Limenitis camilla 24.06.2017 NT O
Motýli běloskvrnáč pampeliškový Amata phegea 05.07.2020 NT
Motýli bourovec březový Eriogaster lanestris 06.07.2020 VU
Motýli hnědásek černýšový Melitaea aurelia 06.07.2021 EN
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 06.07.2021 NT
Motýli hnědásek kostkovaný Melitaea cinxia 12.06.2021 VU
Motýli hnědásek květelový Melitaea didyma 07.09.2018 CR
Motýli hnědásek podunajský Melitaea britomartis 06.07.2021 CR
Motýli hřbetozubec plachý Peridea anceps 18.05.2017 NT
Motýli hřbetozubec topolový Notodonta tritophus 18.05.2017 VU
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 26.08.2022 NT
Motýli modrásek jetelový Polyommatus bellargus 26.08.2022 VU
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 06.07.2021 VU
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 26.08.2022 VU
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 22.05.2018 HD II a IV SO
Motýli ohniváček modrolesklý Lycaena alciphron 06.07.2021 VU
Motýli okáč medyňkový Hipparchia fagi 01.08.2018 VU
Motýli okáč ovsový Minois dryas 26.08.2019 VU
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 28.04.2020 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 03.07.2021 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 06.05.2018 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 06.05.2018 O
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 29.05.2023 NT O
Motýli soumračník skořicový Spialia sertorius 06.05.2018 VU
Motýli štětconoš jetelový Dicallomera fascelina 30.07.2021 EN
Motýli vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 05.07.2018 NT
Motýli vřetenuška čtverotečná Zygaena punctum 06.07.2021 EN
Motýli vřetenuška pozdní Zygaena laeta 23.06.2020 EN
Motýli vřetenuška třeslicová Zygaena brizae 20.06.2022 EN
Motýli zelenáček koulenkový Jordanita globulariae 23.06.2017 NT
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 14.06.2021 VU
Neuropteroidní hmyz pakudlanka jižní Mantispa styriaca 15.07.2014 KO
Obojživelníci čolek dravý Triturus carnifex 17.04.2020 EN HD II a IV KO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 23.06.2020 VU SO
Obojživelníci čolek velký komplex Triturus cristatus s. l. 04.08.2015 EN HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 03.06.2019 VU O
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 23.07.2021 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 15.04.2014 VU HD V
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 23.06.2020 NT HD IV SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 23.05.2022 NT
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 20.08.2020 VU KO
Ortopteroidní hmyz saranče drobná Stenobothrus crassipes 08.11.2018 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 23.04.2014 VU HD IV SO
Plazi ještěrka zelená Lacerta viridis 07.04.2022 EN HD IV KO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 07.04.2022 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 29.05.2023 VU HD IV SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 17.04.2020 NT O
Plazi užovka stromová Zamenis longissimus 26.07.2023 EN HD IV KO
Ptáci bělořit šedý Oenanthe oenanthe 15.04.2014 EN SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 29.03.2016 VU O
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 29.03.2016 VU
Ptáci datel černý Dryocopus martius 05.03.2017 BD I
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 29.06.2023 EN SO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 25.05.2020 NT
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 16.05.2015 NT O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 12.02.2017 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 16.01.2020 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 01.05.2019 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 20.05.2023 NT SO
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 29.03.2016 NT
Ptáci moták lužní Circus pygargus 10.06.2015 EN BD I SO
Ptáci moták pilich Circus cyaneus 13.03.2017 CR BD I SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 29.05.2018 VU BD I O
Ptáci orlík krátkoprstý Circaetus gallicus 11.06.2022 BD I
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 11.06.2022 VU BD I SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 25.05.2020 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 11.06.2022 EN BD I SO
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 29.03.2021 VU O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 27.03.2018 VU
Ptáci strakapoud prostřední Dendrocoptes medius 29.03.2016 VU BD I O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 29.05.2018 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 06.07.2021 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 25.05.2020 NT O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 25.05.2015 NT
Ptáci žluna šedá Picus canus 27.03.2018 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 06.07.2021 SO
Savci zajíc polní Lepus europaeus 06.07.2020 NT
Vážky šídlatka brvnatá Lestes barbarus 29.08.2018 NT

Zdroje informací

Fotogalerie