Nepřevázka

cvičiště, střelnice pěchotní

Opuštěno armádou v roce 1990 (s odsunem sovětských vojsk)

50.38844193N, 14.91270178E

Status ochrany přírody

PP - Chlum u Nepřevázky; EVL - Chlum u Nepřevázky

Současné využití

Historický vývoj

V oblasti cvičiště byla jako první zřízena pěchotní střelnice, která zde prokazatelně byla již za první republiky. Vlastní cvičiště pro těžkou techniku vzniklo v 50. letech. Od roku 1968 území využívala okupační sovětská vojska, ale intenzita výcviku na vlastním cvičišti – na rozdíl od střelnice – nebyla velká. Cvičiště bylo zrušeno s odchodem sovětských vojsk.
I přes pokročilou sukcesi se jedná o biologicky regionálně významné území.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč, jiné, vyřezávání dřevin.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny bílojetel bylinný Dorycnium herbaceum 16.06.2020 NT
Cévnaté rostliny hrušeň polnička Pyrus pyraster 16.06.2020 NT
Cévnaté rostliny kosatec sibiřský Iris sibirica 04.06.2019 VU SO
Cévnaté rostliny ledenec přímořský Lotus maritimus 16.06.2020 NT
Cévnaté rostliny medovník meduňkolistý Melittis melissophyllum 04.06.2019 O
Cévnaté rostliny okrotice bílá Cephalanthera damasonium 04.06.2019 NT O
Cévnaté rostliny okrotice červená Cephalanthera rubra 04.07.2022 EN SO
Cévnaté rostliny oman vrbolistý Inula salicina 16.06.2020 NT
Cévnaté rostliny orlíček obecný Aquilegia vulgaris 16.06.2020 NT
Cévnaté rostliny prasetník plamatý Hypochaeris maculata 16.06.2020 VU
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 04.06.2019 NT O
Cévnaté rostliny záraza vyšší Orobanche elatior 15.06.2014 VU
Motýli bourovec hlohový Trichiura crataegi 09.09.2016 NT
Motýli bourovec zejkovaný Phyllodesma tremulifolia 08.04.2019 NT
Motýli hřbetozubec dubový Drymonia ruficornis 08.04.2019 NT
Motýli hřbetozubec plachý Peridea anceps 08.04.2019 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 09.08.2022 VU HD IV SO
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 04.06.2019 CR BD I KO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 15.04.2016 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 19.05.2018 VU SO
Ptáci lejsek bělokrký Ficedula albicollis 08.05.2019 NT BD I
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 15.04.2016 NT
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 19.05.2018 VU BD I SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 19.05.2018 O
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 08.05.2019 O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 17.05.2016 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 19.05.2018 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 19.05.2018 VU O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 19.05.2018 NT O

Zdroje informací

Fotogalerie