Oleško

Bývalá pěchotní střelnice

Rozloha 3,5 ha

Opuštěno armádou v 90. letech.

50.4863514N, 14.2032331E

Ústecký kraj

Status ochrany přírody

PP Písčiny u Oleška; EVL Písčiny u Oleška.

Současné využití

Na střelnici byl v roce 2017 obnoven provoz probíhající v soukromém režimu. Střelnice je oplocená a pro běžnou veřejnost nepřístupná.

Historický vývoj

Pro vojenské účely byla využívána již v období Rakouska-Uherska, armáda ji přestala využívat po roce 1990.

Biologicko-ochranářský význam

Přes relativně malou rozlohu se střelnice řadí k nejvýznamnějším lokalitám otevřených písčin v Polabí  s výskytem mnoha vzácných a ohrožených druhů bezobratlých a rostlin.

Přírodní poměry

Území leží v teplé oblasti (T2) na jižním okraji komplexu Trávčického lesa východně od Bohušovic nad Ohří v nadmořské výšce 175 m. Půdním podkladem jsou váté písky pleistocenního stáří, původem ze štěrkopískových náplavů řeky Labe. Střelnice má charakter úzkého pruhu bezlesí se západo-východní orientací obklopeného borovými lesy, pouze na východním okraji se nachází větší porost akátu. Dominantním typem vegetace jsou nízké rozvolněné trávníky písčitých půd s pokryvností bylinného patra zpravidla 30–70 %, ve kterých převládá paličkovec šedavý (Corynephorus canescens). Území je významnou lokalitou pro psamofilní bezobratlé, podrobnější průzkumy proběhly u blanokřídlých, motýlů a pavouků.

Ochranářský management

Dílčí managementové zásahy spočívající ve výřezu náletových borovic a kosení části porostů probíhaly na lokalitě po vyhlášení přírodní památky v roce 2013. Významná změna nastala v roce 2017 v souvislosti s obnovou aktivního provozu na střelnici. Při rekonstrukci hlavní dráhy střelnice a budování menších bočních drah proběhlo plošné strhávání drnu na velké části střelnice a k budování ochranných valů. Plocha střelnice je v případě potřeby (vytvoření vyšší vegetace bránící střelbě) strojově kosena. Hlavním managementem je sešlap části plochy střelci, především na pal postech a v okolí terčů. 

Rizika

Aktivní režim střelnice brání zarůstání dřevinami a degradaci a zahušťování otevřených trávníků písčin, které bylo největším rizikem pro lokalitu před obnovením činnosti střelnice. Potenciálně rizikový by mohlo být příliš intenzivní  využívání, které by rostlinná společenstva narušovalo nad únosnou míru, zatím se však intenzita provozu jeví být příznivá. Rizikem je dále pronikání invazního trnovníku akátu z lesních porostů v okolí lokality na okrajové části střelnice, především na ochranné valy.

Osoby a organizace působící v území

Hard Task s.r.o. – provozovatel střelnice

Krajský úřad Ústeckého kraje – orgán ochrany přírody

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 22.06.2017 NT HD V KO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 22.06.2017 VU HD IV SO

Zdroje informací

Vlastní šetření

Fotogalerie