Olomouc

Cvičiště Neředín

Bývalé pěchotní cvičiště

Rozloha 83,4 ha

Opuštěno armádou v první polovině 90. let

49.58465825N, 17.22430799E

Olomoucký kraj

Status ochrany přírody

bez ochrany

Současné využití

zastavěné, ladem

Historický vývoj

Vojenské cvičiště bylo zřízeno v roce 1905. Součástí byla i dostihová dráha. Před druhou světovou válkou zde bylo pouze několik zákopů. Po válce intenzita výcviku roste a zákopy pokrývají prakticky celé cvičiště. V polovině 50. let se začíná oblast využívat i k výcviku řidičů, přičemž největší intenzita byla na přelomu 50. a 60. let. Před ruskou okupací byly aktivity na cvičišti dle leteckých snímků minimální. Blízké letiště (viz poznámka) zabrala sovětská vojska, co patrně ovlivnilo cvičiště, které bylo postupně z větší části přeměněno a zastavěno. Do 90 let z celé oblasti zůstala pro výcvik zachována pouze malá část na severu původní plochu – navazující na letiště. V polovině 90. let armáda prokazatelně nevyužívá ani tuto plochu. 

Poznámka: v sousedství cvičiště bylo v roce 1918 rozhodnutím MO letiště. Po druhé světové válce se stalo letiště civilním, po modernizaci sloužilo od roku 1962 opět armádě. V roce 1968 jej zabrala okupační sovětská vojska. Po jejich odchodu v roce 1990 bylo letiště opět změněno na civilní.

Poznámka 2.: Dle některých údajů bylo v 19. století dělostřelecké cvičiště mezi Olšany a Lutínem, a to do začátku 20. století. 

Biologicko-ochranářský význam

Převážná část lokality je zastavěna, přibližně 1/5 leží ladem a je zarostlá náletem stromového charakteru. 

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 260 m spadající do Prostějovské pahorkatiny leží teplé oblasti (T2). Lokalita leží na spraších a sprašových hlínách.

Ochranářský management

Rizika

Lokalita nemá větší biologickou hodnotu, z větší části zcela zanikla díky výstavbě a zastavění zbývající plochy nepředstavuje z pohledu ochrany přírody problém.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí čmelák skalní Bombus lapidarius 06.06.2020 O
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 22.04.2019 NT O
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 23.10.2020 VU KO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 05.04.2019 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 24.05.2015 O
Ptáci brkoslav severní Bombycilla garrulus 01.02.2015 O
Ptáci husa – neurčený druh Anser sp. 05.03.2017 VU
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 06.07.2015 NT
Ptáci kavka obecná Coloeus monedula 01.01.2023 NT SO
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 16.06.2020 NT O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 11.10.2022 VU SO
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 06.05.2022 VU SO
Ptáci lejsek bělokrký Ficedula albicollis 13.05.2017 NT BD I
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 17.04.2022 NT
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 13.05.2017 O
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 27.04.2021 VU BD I O
Ptáci racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 16.06.2020 VU
Ptáci rorýs obecný Apus apus 25.06.2020 O
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 06.05.2022 O
Ptáci strakapoud jižní Dendrocopos syriacus 24.02.2023 EN BD I SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 19.08.2021 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 25.06.2020 NT O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 28.06.2019 SO

Zdroje informací

https://www.olomouc.eu

https://www.hanackyvecernik.cz

https://www.valka.cz

https://www.vojensko.cz

Fotogalerie