Ostrov nad Ohří

Bývalé posádkové cvičiště

Rozloha 20ha

Opuštěno armádou v roce 1993

50.29267905N, 12.93424346E

Karlovarský kraj

Status ochrany přírody

EVL - Ostrovské rybníky; PO - Doupovské hory

Současné využití

na části motokros

Historický vývoj

Vojenské cvičiště u Ostrova souvisí s dislokací 62. automobilového praporu od Ostrovských kasáren. Jednotka sem byla sice umístěna již v roce 1961, plocha cvičiště začala být armádou ale využívána až mezi lety 1971 a 1975. Z počátku zde bylo vyjeto pouze několik tras a vybudována několik zákopů. Pojezdů technikou ale postupně přibývalo. Cvičiště bylo armádou opuštěno na začátku 90. let, pravděpodobně v roce 1993 spolu se zrušením zmíněného praporu. 

Biologicko-ochranářský význam

Na lokalitě převládají nálety křovin a Širokolisté suché trávníky. Ty jsou místy degradované a různou měrou ruderalizované.  Na vlastním vrchu a části jeho svahů jsou vyvinuty Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy. Ma východním okraji jsou běžně zemědělsky obhospodařované Mezofilní ovsíkové louky

Lokalita je v regionálním měřítku poměrně cenná. 

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 450 m spadající do Sokolovské pánve leží v mírně teplé oblasti (MT4). Ve spodní části lokality jsou deponovány kvartérní sedimenty, výše ve svahu pak písčito-hlinité až hlinito-písčité sedimenty. Vrch je tvořen terciérními analcimity, níže po svahu v severním, východním a jižním směru pak miocenní vulkanoklastika bazaltoidních hornin.

Ochranářský management

V současné době je v severní části provozován motokros. Zbývající část lokality je bez péče s výjimkou východních mezofilních trávníků s běžnou zemědělskou sečí.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zapojování trávníků a zarůstání lokality náletem dřevin Problematické je zajištění dostatečného množství disturbancí. Problematické jsou jednorázové silné zásahy bez navazující péče – dochází k šíření ruderálních druhů a celkové degradaci lokality.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny černýš rolní Melampyrum arvense 22.06.2020 VU
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 22.06.2020 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 22.06.2020 NT
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 22.06.2020 NT
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 22.06.2020 NT SO
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 25.05.2017 NT BD I O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 22.06.2020 VU SO
Ptáci luňák červený Milvus milvus 17.10.2018 CR BD I KO
Ptáci vrána černá Corvus corone 17.10.2018 NT
Vážky vážka žlutavá Sympetrum flaveolum 22.06.2020 VU

Fotogalerie