Pacov

Bývalé cvičiště dlouhodobě využívané jako motokrosový areál.

Rozloha 90 ha

Přesné datum opuštění armádou není známé. Minimálně západní část byla opuštěna již v 60. letech 20. století, od 60. let je zároveň ve východní části provozován motokrosový areál.

49.4586825N, 14.9913578E

Kraj Vysočina

Status ochrany přírody

-

Současné využití

Část cvičiště je využívána jako motokrosový areál Pacovský Propad.

Historický vývoj

Historie vojenského využívání není známá. Na snímcích z počátku 60. let 20. století jsou po obou stranách silnice č. 128 patrné travnaté plochy se zákopy a cestami. Koncem 60. let je část severozápadně od silnice již přeměněna na ornou půdu a v jihovýchodní části se nachází zárodek motokrosového areálu.

Biologicko-ochranářský význam

Aktuálně bez většího významu pro ochranu přírody.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT5) v nadmořské výšce okolo 530 – 560 m. Geologický podklad tvoří biotitické pararuly, v údolnici překryté kvartérními hlinitopísčitými sedimenty.

Ochranářský management

Cílený ochranářský management se neprovádí, dominantním způsobem využití je provoz motokrosového areálu.

Rizika

Pokračující sukcese ve zbytcích bezlesí.

Osoby a organizace působící v území

AMK Pacov (Motocross Pacov) – https://www.motocrosspacov.cz

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie