Pardubice – Červeňák

Bývalé technické cvičiště železničního vojska, cvičiště ženijního vojska

Rozloha 19 ha

Opuštěno armádou krátce po roce 2000.

50.02258242N, 15.78844701E

Pardubický kraj

Status ochrany přírody

Do území částečně zasahuje evropsky významná lokalita Dolní Chrudimka (CZ0534052).

Současné využití

Území je vzhledem k umístění na okraji města využíváno k rekreaci.

Historický vývoj

Cvičiště bylo zřízeno ve 20. letech 20. století 1. železničním plukem, který byl součástí ženijního vojska. Při zřizování cvičiště byla vybudována úzkorozchodná dráha a několik cvičných a stavebních tratí. V rámci nacvičování stavby železničních mostů bylo upraveno koryto Chrudimky a ze slepého ramena byl vytvořen tzv. zimní přístav. Pozůstatky mostů zůstaly v území dodnes. V jižní části cvičiště se nacházejí dva mosty tzv. Kohnovy soustavy („Červeňák“ a „Zeleňák“), v severní části bývalého cvičiště se nacházejí torza dvou mostů tzv.  Roth-Wagnerovy soustavy. Po druhé světové válce byl výcvik železničářů převelen do České Třebové a na cvičišti působila 1. ženijní brigáda. Armáda ČR cvičiště využívala i po roce 2000 pro obrněná vozidla 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu.

Biologicko-ochranářský význam

Současný stav území je oproti dobám, kdy na cvičišti probíhal vojenský výcvik významně ovlivněný zarůstáním dřevinami a expanzními druhy bylin a trav. Nelesní biotopy jsou redukované na několik izolovaných plošek, recentně se však postupně zvětšují díky probíhajícímu managementu. Významnou součástí cvičiště je tok řeky Chrudimky s relativně přirozeným korytem a okolními břehovými porosty. V území se vyskytuje řada ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů.

Přírodní poměry

Území leží v teplé oblasti (T2) východní části Polabské nížiny v nivě dolního toku Chrudimky nedaleko od jejího soutoku s Labem v nadmořské výšce okolo 220 m. Lokalita má rovinatý charakter a je ze západní strany lemována řekou. Ve střední části bývalého cvičiště se nachází louky, které místy zarůstají řídkými křovinami, po obvodu lokality jsou vyvinuté souvislé porosty náletových dřevin

Ochranářský management

Na lokalitě jsou realizovány pravidelné ochranářské zásahy spočívající v kosení otevřených ploch a vyřezávání křovin. V roce 2020 byl na ploše cvičiště obnoven mokřad pomocí bagru a nárazově dochází k pojezdům vojenské techniky. Postupně dochází k obnově třešňového sadu v severní části lokality.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin a rozvoj expanzních druhů bylin a trav. 

Osoby a organizace působící v území

Občané, spolky a další subjekty spojené v rámci Iniciativy Přírodní park Červeňák

Pestré Polabí, z.s.

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 15.07.2019 HD V
Měkkýši hrachovka obrácená Pisidium supinum 03.09.2016 NT
Měkkýši škeblička plochá Pseudanodonta complanata 03.09.2016 EN
Měkkýši velevrub malířský Unio pictorum 03.09.2016 KO
Měkkýši velevrub nadmutý Unio tumidus 03.09.2016 VU
Motýli batolec červený Apatura ilia 03.07.2020 O
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 06.07.2020 HD II a IV SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 02.05.2022 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 06.06.2021 EN HD II a IV SO
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 02.05.2022 EN HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 06.06.2021 VU O
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 03.07.2020 NT HD V KO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 21.03.2022 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 11.07.2021 NT HD V SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 03.07.2020 VU HD IV SO
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 01.08.2018 VU BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 01.08.2018 NT O
Vážky klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia 04.07.2019 NT HD II a IV SO
Vážky klínatka vidlitá Onychogomphus forcipatus 04.07.2019 NT

Zdroje informací

https://www.fortifikace.net/pov_nezar_technicke_cviciste_pardubice.html 

Nováková E. 2019: MEZI MĚSTEM A KRAJINOU. Bývalý vojenský prostor – Pardubice. Diplomová práce, České vysoké učení technické / fakulta architektury, 73 str.

Fotogalerie