Písek

Bývalý muniční sklad a cvičiště, částečně stále využívané

Rozloha cca 190 ha

Opuštěno armádou v 90. létech, část však stále občas využívána

49.3256619N, 14.0900625E

Jihočeský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Cvičiště bylo recentně z cca 85% zalesněno plantážemi převážně jehličnatých dřevin. Na zbytku plochy se zachovala mozaika bezlesí a náletových křovin, které je částečně stále udržována pojezdy těžkou technikou a motokrosem. Východní část území je pravděpodobně i nadále občas využívána armádou. Občas je území využíváno i k dalším aktivitám (např. airsoft).

Historický vývoj

Území bylo armádou využíváno dlouhodobě, v roce 1936 bylo plošně rozšířeno na cca 120 ha. Z větší části bylo opuštěno v průběhu 90. let 20. století, východní část je však zřejmě stále využívána k pojezdům. Po odchodu armády byla naprostá většina bezlesí zlikvidována výsadbou plantáží převážně jehličnatých dřevin. 

Biologicko-ochranářský význam

Území je významné zejména jako biotop vodní a mokřadní fauny a flóry, vázané zde na periodické tůně a kaluže a několik rybníků (např. listonoh letní, žábronožka letní, kuňka obecná, šáchor hnědý, bezosetka štětinovitá a další). Biologická hodnota území byla zásadně snížena zřízením produkčních plantáží  převahou jehličnatých dřevin.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT11) v nadmořské výšce okolo 400 m. Geologický podklad tvoří převážně moldanubické granodiority a metagranity, překryté v údolnicích kvartérními hlinitopísčitými sedimenty.

Ochranářský management

Není realizován, pozitivní vliv nicméně mají občasné pojezdy těžkou technikou i další disturbanční aktivity (lokálně motokros, airsoft a případné další).

Rizika

Hlavní riziko představuje postupující sukcese ve zbytcích bezlesí, případně pokračování cíleného zalesnění.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 23.05.2017 O
Cévnaté rostliny pomněnka různobarvá Myosotis discolor 13.05.2020 NT
Korýši listonoh letní Triops cancriformis 14.07.2017 VU KO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 23.07.2020 VU KO
Motýli hranostajník osikový Furcula bifida 04.06.2021 VU
Motýli hřbetozubec dubový Drymonia ruficornis 29.04.2022 NT
Motýli hřbetozubec Milhauserův Harpyia milhauseri 04.06.2021 VU
Motýli hřbetozubec plachý Peridea anceps 29.04.2022 NT
Motýli martináč habrový Saturnia pavonia 29.04.2022 NT
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 16.06.2017 NT
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 16.06.2017 VU
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 30.06.2017 NT
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 23.05.2017 NT
Motýli perleťovec fialkový Boloria euphrosyne 23.05.2017 VU
Motýli srpokřídlec březový Falcaria lacertinaria 04.06.2021 NT
Motýli strakáč březový Endromis versicolora 29.04.2022 VU
Obojživelníci blatnice skvrnitá Pelobates fuscus 08.07.2020 NT HD IV SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 09.04.2018 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 08.07.2020 EN HD II a IV SO
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 04.06.2021 EN HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 08.07.2020 VU O
Obojživelníci ropucha zelená Bufotes viridis 08.07.2020 EN HD IV SO
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 01.07.2016 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 09.04.2018 VU HD V
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 09.04.2018 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 09.04.2018 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 14.07.2017 NT HD V SO
Ortopteroidní hmyz saranče mokřadní Stethophyma grossum 01.08.2014 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 08.07.2020 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 08.07.2020 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 08.07.2020 NT O
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 07.05.2020 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 19.04.2015 O
Ptáci kopřivka obecná Mareca strepera 07.05.2020 VU O
Ptáci krkavec velký Corvus corax 07.05.2020 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 07.05.2020 VU SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 15.05.2021 VU BD I SO
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 09.06.2019 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 30.04.2019 O
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 05.06.2022 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 07.05.2020 NT O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 07.07.2020 SO
Vážky klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia 16.06.2017 NT HD II a IV SO

Zdroje informací

Obec Dobev – https://www.obecdobev.cz/oldrichov/ds-4359

Fotogalerie