Prachatice – Šibeniční vrch

Bývalé cvičiště motostřeleckého pluku.

Rozloha 4,5 ha (zbytek s přírodními biotopy), celkem cca 25 ha

Opuštěno armádou v roce 1993.

49.0258686N, 13.9939136E

Jihočeský kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

Většina někdejšího cvičiště v současnosti zastavěna, zbylá část s přírodními biotopy není obhospodařována, pravidelně sečeny jsou pouze oplocené pozemky vodojemů při jižním a severním okraji území.

Historický vývoj

V Prachaticích působil 62. motostřelecký pluk. Plocha cvičiště byla využívána i k pojezdům těžké techniky, byla zde řada zákopů a dalších terénních prvku vzniklých činnosti armády. V dochované části někdejšího cvičiště jsou dnes tyto struktury patrné již pouze velmi omezeně. Vojenské využití území ztratilo v roce 1993.

Biologicko-ochranářský význam

Lokalita představuje typickou ukázku reliktního polopřirozeného oligotrofního bezlesí, typického pro starou kulturní krajinu před nástupem moderního průmyslového zemědělství. Jedná se o biotop mnoha dnes již relativně vzácných druhů rostlin a živočichů, které v moderních produkčních lučních porostech nenacházejí vhodné podmínky. I přes pokročilou degradaci a malou rozlohu je lokalita stále biologicky velmi hodnotná s dobrým potenciálem obnovy při zavedení potřebného managementu. Nejvýznamnější vegetační typ – suché acidofilní trávníky – patří mezi ohrožené biotopy, které v krajině setrvale ubývají.

Opomenout nelze ani estetické, kulturně-historické a krajinotvorné funkce lokality (místo dalekého výhledu, přítomnost esteticky hodnotných lučních porostů, ukázka reliktních biotopů formovaných tradičními formami hospodaření).

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT3) v nadmořské výšce 650 – 680 m. Geologický podklad tvoří granulit, patrně s vložkami amfibolitů. Biologicky nejhodnotnějším prvkem jsou zbytky suchých acidofilních trávníků z pomezí svazů Violion caninae a Koelerio-Phleion phleoidis.

Ochranářský management

Specifický ochranářský management se neprovádí.

Rizika

Pokračující sukcese.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 13.09.2020 NT O

Zdroje informací

Fotogalerie