Prachatice – Volovice

Pravděpodobně bývalé cvičiště a muniční sklad.

Rozloha 35 ha

Opuštěno armádou zřejmě zač. 90. let

49.0005358N, 13.9747964E

Jihočeský kraj

Status ochrany přírody

Současné využití

Na části plochy extenzivní pastva skotu (včetně lesní pastvy), malá část je strojně sečena.

Historický vývoj

Pravděpodobně bývalé cvičiště a muniční sklad. Opuštěné zřejmě počátkem 90. let 20. století.

Biologicko-ochranářský význam

Dnes zhruba ze tří čtvrtin zarostlé lesem s převahou smrku, borovice a břízy. Biologicky relativně cenné jsou pasené porosty dřevin, jinak bez zvláštní přírodovědné hodnoty.

Přírodní poměry

Území leží v chladné oblasti (CH7) v nadmořské výšce 900 – 930 m. Geologický podklad tvoří migmatity a pararuly moldanubika.

Ochranářský management

Specifický ochranářský management se neprovádí. Současný způsob zemědělského hospodaření je však přírodě blízký a jednoznačně přínosný pro biodiverzitu.

Rizika

Pokračující sukcese v opuštěných částech zbytků bezlesí.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 10.06.2017 NT O

Zdroje informací

Fotogalerie