Přáslavice

cvičiště řidičů těžké techniky

Rozloha 39,5 ha

2009-2012

49.59640277N, 17.41678715E

Olomoucký kraj

Status ochrany přírody

PO - Libavá

Současné využití

ladem

Historický vývoj

Historie cvičiště u Přáslavic je poměrně dlouhá. Pravděpodobně již v roce 1880 byly vykoupeny první pozemky, na kterých byla vybudována střelnice. Stálá posádka v Přáslavicích ale vznikla ale až v roce 1935. Další využívání lokality je od roku 1946 spjato s vyhlášením vojenského tábora Libavá (od roku 1950 přejmenovaného na vojenský újezd Libavá) jehož bylo cvičiště součástí. S ohledem na jiný režim výcviku ve VVP je obtížné přesně specifikovat rozsah a formu výcviku. Území sloužilo zejména k výcviku řidičů těžké techniky. V polovině 50. let se jednalo zejména o tanky a výcvik se soustředil především do východní části, kde bylo několik tankových cest, ale také zákopy. Od 70. let bylo území využíváno jako cvičiště bojových vozidel pěchoty. Kromě několika okruhů tak byly vytvořeny například rampy pro nácvik nakládky na vagóny. Od 90. let zde probíhá také výcvik řidičů nákladních automobilů, ale také specializované výcviky, jako je například vyprošťování těžké techniky, ženijní práce či výcvik zimního přežití.

Situace ohledně ukončení využívání tohoto cvičiště je poněkud nepřehledná. Oblast o rozloze 35 ha zobrazená v mapě byla podle oficiálních podkladů v roce 2009 mimo vojenský výcvikový prostor. Majetkově se dokonce jedná z velké části o soukromé pozemky obyvatel převážně z okolních vesnic. Přesto byla tato oblast až do roku 2012 používána k výcviku vojenskými jednotkami dislokovanými v přáslavické posádce. V roce 2012 byla větší část území asanována a vojenská činnost prokazatelně ukončena.

Biologicko-ochranářský význam

Lokalita je celkově chladnější a vlhčí a v rámci území jsou proto časté rozptýlené ostrůvky vzrostlých náletových dřevin. Zejména v západní a severní části byla na většině bezlesých stanovišť v předchozích letech provedena sanace a zarovnán reliéf. Po tomto zásahu, který armáda provedla před navrácením pozemků majitelům, většina cennějších biotopů v těchto místech zanikla a je otázka jakým směrem se zde bude vegetace dále vyvíjet. Část tankových cest zůstala zachována, ale protože se zde již několik let necvičí, volná půda výrazně ustoupila a převažují víceleté druhy bylin. Zvodnělé deprese bohatě pokrývají vodní makrofyta.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 320 m spadající do Přáslavické pahorkatiny leží v mírně teplé oblasti (MT9). Na lokalitě dominují kvartérní kamenité až hlinito-kamenité sedimenty, jsou zde dále zastoupeny jílovité břidlice spodního karbonu a okrajově i droby.

Ochranářský management

Na lokalitě neprobíhá žádný management.

Rizika

Další zarůstání lokality, absence vhodné péče a disturbancí.

Osoby a organizace působící v území

soukromí vlastníci

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny hořec hořepník Gentiana pneumonanthe 30.09.2015 EN SO
Cévnaté rostliny kosatec sibiřský Iris sibirica 30.09.2015 VU SO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 31.07.2017 VU KO
Motýli batolec duhový Apatura iris 23.07.2021 O
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 23.07.2021 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek očkovaný Phengaris teleius 23.07.2021 VU HD II a IV SO
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 08.08.2018 O
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 07.05.2015 VU SO
Obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 07.05.2015 CR HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 07.05.2015 VU O
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 07.05.2015 VU HD V
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 07.05.2015 NT HD IV SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 21.08.2021 VU HD IV SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 07.05.2015 NT O

Zdroje informací

https://www.valka.cz

https://www.vojensko.cz

Fotogalerie