Přeštice

Bývalé vojenské území s nejasným využitím

Rozloha cca 15 ha

Datum opuštění – neznámé

49.5714922N, 13.3545322E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

Současné využití

Východní část lokality byla v minulosti využita jako skládka odpadů. Ta je nyní přesypána, takže v nivě menší vodoteče vznikla terénní vyvýšenina. Město Přeštice zde zřídilo cyklistický areál s pumptrackem. Podél vodoteče je pruh liniové zeleně, s ním souběžně jsou zbytky vlhké louky, v současnosti zcela eutrofizované. Většina této louky byla osázena smrkovou monokulturou. V pruhu sukcesních porostů a větších stromů při levém břehu vodoteče se nachází areál mysliveckého sdružení a zahrada. Na západním okraji lokality funguje areál civilní střelnice.

Historický vývoj

Způsob vojenského využití je blíže neznámý. Na leteckých snímcích ze 60. let 20. století je patrná aktivita nízké intenzity.

Biologicko-ochranářský význam

Na louce zjištěn ocún jesenní a krvavec toten. Zjištěn výskyt káně lesní, krahujce obecného, žluny zelené, ťuhýka obecného a strnada obecného. Jinak bez zvláštního biologického významu.

Přírodní poměry

Území leží na rozhraní mírně teplých oblastí MT10 a MT11 v nadmořské výšce okolo 380 m. Geologický podklad tvoří kvartérní hlinitopísčité sedimenty, lokálně je přítomna navážka na bývalé skládce.

Ochranářský management

Bez ochranářského managementu.

Rizika

Území již většinu svých hodnot ztratilo.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie