Radouč

Opuštěno armádou roku 1990

50.43317088N, 14.90220647E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

NPP Radouč; EVL Radouč

Současné využití

Bývalé cvičiště je v současné době chráněným územím a probíhá zde ochranářský management. Díky poloze na okraji města a blízkosti sídliště je oblíbeným cílem veřejnosti.

Historický vývoj

Lokalita byla k vojenským účelům využívána přinejmenším již od 18. století. Po relativním útlumu vojenských aktivit po II. světové válce se intenzita výcviku výrazně zvýšil po roce 1968 v souvislosti s umístěním jednoho z útvaru okupačních vojsk do Mladé Boleslavi. Vojenský výcvik byl ukončen k roku 1990 s odsunem okupačních vojsk.

Biologicko-ochranářský význam

Území představuje přírodovědně cenou mozaiku různých biotopů ovlivněných v minulosti vojenským výcvikem s výskytem širokého spektra chráněných a ohrožených druhů. V rámci širšího kontextu intenzivně zemědělsky využívaného území Kolínska se jedná o zachovalý fragment druhově bohatých stanovišť.

Přírodní poměry

Ochranářský management

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí žahalka šestiskvrnná Scolia sexmaculata 06.07.2017 VU
Brouci Anisoplia villosa 16.06.2014 VU
Brouci Bruchidius pusillus 14.05.2022 CR
Brouci Melanimon tibiale 01.05.2022 NT
Brouci Mycetophagus fulvicollis 27.04.2022 VU
Brouci Philonthus varipennis 01.05.2022 EN
Brouci blanočlenec červenonohý Hymenalia rufipes 06.07.2017 NT
Brouci lejnožrout syslí Onthophagus vitulus 01.05.2022 VU
Brouci zlatohlávek skvostný Protaetia speciosissima 28.06.2022 VU O
Cévnaté rostliny bělolist rolní Filago arvensis 16.06.2021 NT
Cévnaté rostliny divizna brunátná Verbascum phoeniceum 16.06.2021 NT O
Cévnaté rostliny hvozdíček prorostlý Petrorhagia prolifera 16.06.2021 NT
Cévnaté rostliny kavyl Ivanův Stipa pennata 13.06.2022 NT O
Cévnaté rostliny mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum 23.06.2015 NT
Cévnaté rostliny modřenec chocholatý Muscari comosum 16.06.2021 NT
Cévnaté rostliny mochna písečná Potentilla incana 13.06.2022 NT
Cévnaté rostliny ostřice nízká Carex humilis 13.06.2022 NT
Cévnaté rostliny paličkovec šedavý Corynephorus canescens 03.08.2022 NT
Cévnaté rostliny řebříček štětinolistý Achillea setacea 23.06.2015 NT
Cévnaté rostliny silenka ušnice Silene otites 16.06.2021 NT
Cévnaté rostliny svízel sivý Galium glaucum 13.06.2022 NT
Cévnaté rostliny trávnička obecná Armeria elongata 03.08.2022 NT
Cévnaté rostliny trávnička obecná pravá Armeria elongata subsp. elongata 16.06.2021 NT
Cévnaté rostliny vikev hrachorovitá Vicia lathyroides 15.06.2017 NT
Cévnaté rostliny vratička měsíční Botrychium lunaria 15.06.2017 VU O
Houby větvovka teplomilná Vuilleminia cystidiata 26.06.2015 CR
Lišejníky Cladonia sp. 16.06.2021 HD V
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 02.06.2022 NT
Motýli modrásek vikvicový Polyommatus coridon 04.08.2022 VU
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 02.06.2022 NT
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 16.07.2022 NT O
Motýli soumračník slézový Carcharodus alceae 01.05.2018 NT
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 01.05.2018 VU
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 04.08.2022 VU HD IV SO
Ptáci havran polní Corvus frugilegus 23.04.2021 VU
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 05.07.2022 NT
Ptáci kavka obecná Coloeus monedula 29.04.2023 NT SO
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 27.06.2017 NT O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 12.06.2016 VU SO
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 05.07.2022 O
Ptáci luňák červený Milvus milvus 24.06.2020 CR BD I KO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 13.06.2015 VU BD I SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 05.07.2022 O
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 04.05.2021 O
Ptáci sokol stěhovavý Falco peregrinus 09.07.2018 EN BD I KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 15.08.2021 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 29.04.2023 NT O
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 06.06.2021 SO
Savci sysel obecný Spermophilus citellus 10.06.2023 CR HD II a IV KO
Savci zajíc polní Lepus europaeus 04.04.2017 NT

Zdroje informací

Fotogalerie