Rakovník

Bývalé tankové cvičiště

Rozloha 54 ha

Opuštěno armádou v 90.letech 20.století (západní část); východní část nadále využívána armádou

50.11625915N, 13.69850583E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

Přírodní rezervace

Současné využití

Západní část - louky v ochranářském režimu; východní část – vojenský výcvik

Historický vývoj

Rakovnické cvičiště vzniklo v roce 1931, kdy byl z Jaroměře do nově postavených kasáren přesunut 301. pluk těžkého dělostřelectva. Ve válečných letech 1939 až 1945 zde byl umístěn II. prapor tzv. vládního vojska. Po roce 1945 se do kasáren opět vrátilo dělostřelectvo. V 50. letech byla pro výcvik využívána pouze západní část. Vyskytovala se zde hustá síť zákopů a velké množství okopů. Rok 1958 znamená změnu ve využívání vojenského cvičiště. Dělostřelecká jednotka byla přesunuta do Terezína a do Rakovníka byl dislokován 23. tankový pluk. Při cvičení se zde současně pohybovalo asi 10 tanků, 1-2 BVP a 4 OT. Činnost byla dále doplněna aktivitami pěchoty, jako je vytváření zákopů a okopů. Tankový pluk byl zrušen v roce 1994. O západní část území ztratila armáda zájem a bylo převedeno na původní vlastníky. V této části cvičiště o rozloze 31 ha se podařilo v roce 1999 vyhlásit přírodní rezervaci Tankodrom. Ve východní části pokračuje výcvik, kromě několikaleté pauzy, dodnes. V současné době v kasárnách sídlí Prapor podpory nasaditelných sil.

Biologicko-ochranářský význam

Jedná se o území s rozmanitým zastoupením přírodních prvků; lokality podobného krajinného rázu se na Rakovnicku prakticky nevyskytují. Území je cenné pro výskyt teplomilných druhů hmyzu a (v minulosti) také řadu druhů obojživelníků. Území je významné i z hlediska ornitologického, zejména pro ptáky křovinatých porostů.

Přírodní poměry

Reliéf plochy s průměrnou nadmořskou výškou 400 m je mírně svažitý s jižní a jihovýchodní orientací. Geologickým podkladem jsou převážně červenohnědé pískovce, slepence, prachovce a jílovce, vzácně odkryté na místech bývalých vojenských zákopů. Chráněná západní část (PR Tankodrom) je v současné době mozaikou převážně zapojených trávníků a náletových hájků. Díky sukcesi zůstaly nízké a řídké trávníky zachovány pouze na velmi omezených ploškách a zanikla řada míst s obnaženou půdou.

Ochranářský management

Ochranu přírody v PR Tankodrom zajišťuje Krajský úřad Středočeského kraje.  Hlavním způsobem péče o území je mozaikovitá seč na zbývajících trávnících. V posledních letech tento management doplňují prořezávky některých náletových porostů, obnova drobných tůní a narušování povrchu vojenskými pásovými vozidly.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, lokalita postupně výrazně zarostla náletem dřevin (borovice, bříza, hloh, trnka). Dochází k zapojování a ubývání trávníků, stejně jako k zarůstání a vysychání tůní. Problematický je i výskyt třtiny křovištní.  

Osoby a organizace působící v území

Krajský úřad Středočeského kraje

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny mrvka myší ocásek Vulpia myuros 25.07.2021 NT
Motýli bourovec hlohový Trichiura crataegi 27.08.2018 NT
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 13.06.2019 NT
Motýli hranostajník osikový Furcula bifida 24.07.2015 VU
Motýli hřbetozubec topolový Notodonta tritophus 18.08.2022 VU
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 04.08.2021 NT
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 13.07.2021 VU
Motýli můřice jarní Achlya flavicornis 22.03.2023 VU
Motýli ohniváček celíkový Lycaena virgaureae 04.08.2021 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 13.07.2021 HD II a IV SO
Motýli okáč strdivkový Coenonympha arcania 13.07.2021 NT
Motýli ostruháček česvinový Satyrium ilicis 20.06.2015 EN
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 23.06.2019 O
Motýli přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria 13.08.2022 HD II
Motýli srpokřídlec březový Falcaria lacertinaria 03.08.2018 NT
Motýli strakáč březový Endromis versicolora 03.04.2018 VU
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 19.07.2019 VU SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 16.05.2015 VU HD V
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 23.06.2019 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 23.06.2019 NT SO
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 14.04.2019 NT
Ptáci datel černý Dryocopus martius 22.05.2021 BD I
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 02.05.2020 CR BD I KO
Ptáci jiřička obecná Delichon urbicum 22.05.2021 NT
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 06.04.2017 VU SO
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 12.05.2017 VU SO
Ptáci luňák červený Milvus milvus 06.04.2017 CR BD I KO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 12.05.2017 VU BD I SO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 22.05.2021 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 22.05.2021 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 02.05.2015 O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 05.05.2017 VU
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 22.05.2021 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 02.05.2015 NT O
Ptáci vodouš kropenatý Tringa ochropus 31.03.2020 EN SO
Ptáci žluna šedá Picus canus 02.04.2018 VU BD I

Zdroje informací

Hrčka D, Tichai M. (2008): Plán péče pro přírodní rezervaci Tankodrom na období 2008 – 2017

Volf O. (2022): Přírodní rezervace Tankodrom. Zpráva ze zoologického průzkumu – Obojživelníci.

Kouřík, KÚ SČK (pers.com.)

acr.army.cz/informacni-servis/den/rakovnik/rakovnik-54696/

prpodns.army.cz/historie

www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/prirodni-rezervace-tankodrom/

Fotogalerie