Rokycany

cvičiště

Opuštěno armádou asi okolo roku 1990

49.72212452N, 13.58488619E

Status ochrany přírody

EVL - Rokycany-vojenské cvičiště

Současné využití

Historický vývoj

Poměrné rozsáhlé opuštěné cvičiště, ležící z velké části na někdejším komplexu vlhkých luk. Díky přítomnosti řady tůní a kaluží jde o významný biotop několik druhů obojživelníků (včetně typické kuňky žlutobřiché). Na zbytky vlhkých luk je vázán výskyt několika typických ohrožených druhů rostlin i živočichů (např. kosatec sibiřský, upolín nejvyšší, žluťucha lesklá, modrásek bahenní a očkovaný a další). Jižní část lokality je v současnosti udržována polopřirozenou pastvou velkých býložravců, severní část pak motoristickými sporty (offroad).

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Pastva, offroad, vyřezávání dřevin.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 19.07.2014 O
Cévnaté rostliny bahnička vejčitá Eleocharis ovata 31.08.2017 NT
Cévnaté rostliny kosatec sibiřský Iris sibirica 08.06.2022 VU SO
Cévnaté rostliny srpice barvířská Serratula tinctoria 31.08.2017 NT
Cévnaté rostliny upolín nejvyšší Trollius altissimus 16.05.2021 VU O
Cévnaté rostliny vrba pětimužná Salix pentandra 31.08.2017 NT
Cévnaté rostliny vrbovka malokvětá Epilobium parviflorum 31.08.2017 NT
Cévnaté rostliny žluťucha lesklá Thalictrum lucidum 08.06.2022 NT
Korýši rak kamenáč Austropotamobius torrentium 18.09.2022 CR KO
Korýši žábronožka letní Branchipus schaefferi 30.06.2019 VU KO
Letouni Myotis sp. 04.07.2015 HD II a IV SO
Letouni netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus 03.08.2015 HD IV SO
Letouni netopýr rezavý Nyctalus noctula 03.08.2015 HD IV SO
Letouni netopýr vodní Myotis daubentonii 03.08.2015 HD IV SO
Lišejníky Cetrelia cetrarioides 09.01.2016 EN
Lišejníky Evernia mesomorpha 16.04.2015 CR
Lišejníky Hypotrachyna revoluta 28.03.2015 CR
Lišejníky Parmotrema perlatum 07.04.2015 CR
Lišejníky Usnea glabrata 30.01.2016 RE
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 09.08.2020 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek bělopásný Aricia eumedon 19.07.2014 NT
Motýli modrásek očkovaný Phengaris teleius 19.07.2014 VU HD II a IV SO
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 22.05.2017 O
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 25.07.2018 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 08.06.2023 VU SO
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 29.04.2022 EN HD II a IV SO
Obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 08.06.2023 CR HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 08.06.2023 VU O
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 17.06.2019 VU HD V
Obojživelníci skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus 18.05.2021 NT HD V KO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 26.06.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 24.05.2023 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 24.09.2022 NT HD V SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 04.06.2019 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 18.06.2022 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 05.09.2021 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 14.09.2021 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 08.06.2022 NT O
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 18.03.2018 VU
Ptáci chřástal polní Crex crex 18.06.2016 VU BD I SO
Ptáci chřástal vodní Rallus aquaticus 07.04.2016 VU SO
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 05.05.2019 VU SO
Ptáci kulík říční Charadrius dubius 30.06.2019 VU
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 20.06.2017 NT
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 18.05.2022 NT BD I O
Ptáci volavka bílá Ardea alba 21.06.2016 BD I SO
Ptáci žluna šedá Picus canus 18.05.2022 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 19.05.2020 SO
Savci bobr evropský Castor fiber 18.05.2022 HD II a IV SO

Zdroje informací

Fotogalerie