Šanov

Tanková střelnice

Rozloha 18 ha

Období ukončení výcviku neznámé.

50.08297808 N, 13.61345165 E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Severní část bývalé střelnice byla převedena na ornou půdu, jižní část je bez využití.

Historický vývoj

Podlouhlá plocha západně od obce Šanov u Rakovníka byla v 60. a 70. letech využívána jako tanková střelnice, bližší informace o vojenské historii tohoto území se nepodařilo získat.  

Biologicko-ochranářský význam

Biologicky nevýznamné území.

Přírodní poměry

Lokalita se nacházela v mělkém údolí Řeřišského potoka západně od obce Šanov. V současnosti se jedná o nevyužívanou plochu mezofilních trávníků intenzivně zarůstajících náletovými dřevinami s nízkou přírodovědnou hodnotou. Lokalita se nachází v mírně teplé klimatické oblasti (MT11).

Ochranářský management

Není realizován.

Rizika

Území je v současné době bez biologické hodnoty. 

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 24.04.2020 VU BD I SO
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 24.04.2020 VU O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 24.04.2020 NT O

Zdroje informací

Fotogalerie