Semanín

Bývalá motostřelecká střelnice

Rozloha 33,9 ha

Opuštěno armádou v roce 1990

49.85661908N, 16.45382667E

Pardubický kraj

Status ochrany přírody

PR - Psí kuchyně; EVL - Psí kuchyně

Současné využití

volnočasové aktivity

Historický vývoj

V některých pramenech je uváděno, že střelnice u Semanína vznikla v roce 1945. Ale až do roku 1968 nejsou na leteckých snímcích patrny žádné stopy a to ani po pěchotní střelnici. Každopádně po okupaci v roce 1968 území zabírá sovětská armáda a zřizuje zde střelnici pro 333.mostostřelecký pluk. Některé zdroje uvádí, že zde byly krátery po munici, tato střelnice ale sloužila pro výcvik střelby z palubních zbraní těžké techniky s využitím malorážkového střeliva – tzn. vložnou hlavní.

Střelnice zanikla v roce 1990 s odchodem sovětské armády.

Biologicko-ochranářský význam

Na lokalitě převažují mezofilní ovsíkové louky, spolu s bezkolencovými loukami a tužebníkovými lady. Dochovaly se také různou měrou degradované fragmenty vlhkých pcháčových luk. Patrně nejcennější je výskyt fragmentů vápnitých slatinišť v jižní části. Na lokalitě dochází k potlačování náletů dřevin, ale trávníky jsou obhospodařovány běžným způsobem (pastva, seč) a jsou tak poměrně zapojené.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 260 m spadající do Prostějovské pahorkatiny leží v teplé oblasti (T2). Lokalita leží na spraších a sprašových hlínách.

Ochranářský management

Rizika

Lokalita nemá větší biologickou hodnotu, z větší části zcela zanikla díky výstavbě a zastavění zbývající plochy nepředstavuje z pohledu ochrany přírody problém.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci pýchavkovník červcový Endomychus coccineus 31.12.2014 VU
Brouci střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri 31.12.2014 O
Brouci svižník polní Cicindela campestris 31.12.2014 O
Brouci tesařík pižmový Aromia moschata 08.04.2022 NT
Brouci zdobenec skvrnitý Trichius fasciatus 31.12.2014 NT O
Brouci zdobenec zelenavý Gnorimus nobilis 18.06.2023 VU SO
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 30.06.2022 O
Cévnaté rostliny árón plamatý Arum maculatum 13.04.2022 NT O
Cévnaté rostliny bledule jarní Leucojum vernum 13.04.2022 NT O
Cévnaté rostliny divizna velkokvětá Verbascum densiflorum 17.09.2022 NT
Cévnaté rostliny hladýš pruský Laserpitium prutenicum 17.09.2022 VU SO
Cévnaté rostliny hnilák smrkový Monotropa hypopitys 13.07.2015 VU
Cévnaté rostliny hořec brvitý Gentianopsis ciliata 17.09.2023 VU
Cévnaté rostliny hruštička menší Pyrola minor 20.06.2019 NT
Cévnaté rostliny jetel kaštanový Trifolium spadiceum 14.06.2022 VU
Cévnaté rostliny kýchavice bílá Lobelova Veratrum album subsp. lobelianum 30.06.2022 O
Cévnaté rostliny oman vrbolistý Inula salicina 15.07.2022 NT
Cévnaté rostliny ostřice blešní Carex pulicaris 29.07.2018 EN O
Cévnaté rostliny ostřice dvouřadá Carex disticha 25.05.2022 NT
Cévnaté rostliny ostřice Hartmanova Carex hartmanii 25.05.2022 NT
Cévnaté rostliny ostřice odchylná Carex appropinquata 14.06.2022 NT
Cévnaté rostliny ostřice rusá Carex flava 15.07.2022 NT
Cévnaté rostliny ostřice šupinoplodá Carex lepidocarpa 15.07.2022 EN SO
Cévnaté rostliny plavuň vidlačka Lycopodium clavatum 17.09.2022 HD V
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 20.05.2023 NT O
Cévnaté rostliny tavolník vrbolistý Spiraea salicifolia 15.07.2022 NT
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 26.06.2023 VU O
Cévnaté rostliny vrba rozmarýnolistá Salix rosmarinifolia 17.09.2022 VU O
Cévnaté rostliny všivec lesní Pedicularis sylvatica 22.05.2023 VU SO
Cévnaté rostliny zábělník bahenní Comarum palustre 29.07.2018 NT
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 04.06.2022 HD V
Motýli batolec červený Apatura ilia 15.07.2022 O
Motýli batolec duhový Apatura iris 30.06.2022 O
Motýli bělopásek dvouřadý Limenitis camilla 09.07.2023 NT O
Motýli modrásek bahenní Phengaris nausithous 24.08.2023 NT HD II a IV SO
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 09.08.2014 NT
Motýli modrásek lesní Cyaniris semiargus 30.06.2022 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 23.07.2014 VU
Motýli modrásek očkovaný Phengaris teleius 09.07.2023 VU HD II a IV SO
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 30.06.2022 NT
Motýli nesytka jívová Sesia bembeciformis 08.04.2022 NT
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 04.06.2022 HD II a IV SO
Motýli ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe 03.07.2014 NT
Motýli okáč ječmínkový Lasiommata maera 15.07.2022 NT
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 07.08.2022 NT
Motýli soumračník čárkovaný Hesperia comma 03.07.2014 VU
Motýli vřetenuška štírovníková Zygaena angelicae 30.06.2022 NT
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 14.05.2023 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 04.05.2023 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 11.06.2020 EN HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 01.07.2020 VU O
Obojživelníci rosnička zelená Hyla arborea 24.08.2023 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 17.09.2023 VU HD V
Obojživelníci skokan krátkonohý Pelophylax lessonae 31.12.2014 VU HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 31.12.2014 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 23.06.2014 NT HD V SO
Ortopteroidní hmyz kudlanka nábožná Mantis religiosa 01.09.2019 VU KO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 22.05.2023 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 26.07.2022 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 26.07.2022 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 09.07.2023 VU HD IV SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 22.05.2023 NT O
Plazi zmije obecná Vipera berus 20.05.2023 VU KO
Ptáci bekasina otavní Gallinago gallinago 02.03.2023 EN SO
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 27.08.2019 O
Ptáci čáp bílý Ciconia ciconia 17.06.2021 NT BD I O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 20.07.2020 VU BD I SO
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 10.04.2021 NT
Ptáci čejka chocholatá Vanellus vanellus 22.03.2018 VU
Ptáci datel černý Dryocopus martius 09.07.2023 BD I
Ptáci holub doupňák Columba oenas 21.05.2016 VU SO
Ptáci husa – neurčený druh Anser sp. 21.11.2015 VU
Ptáci chřástal polní Crex crex 30.06.2021 VU BD I SO
Ptáci jeřáb popelavý Grus grus 31.12.2014 CR BD I KO
Ptáci jestřáb lesní Accipiter gentilis 23.06.2020 VU O
Ptáci kavka obecná Coloeus monedula 29.10.2018 NT SO
Ptáci konipas luční Motacilla flava 10.05.2014 VU SO
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 10.05.2014 NT O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 14.01.2023 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 07.01.2023 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 30.06.2021 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 31.12.2014 NT SO
Ptáci kulík říční Charadrius dubius 19.04.2015 VU
Ptáci kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum 27.02.2014 VU BD I SO
Ptáci ledňáček říční Alcedo atthis 27.09.2016 VU BD I SO
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 23.08.2022 NT
Ptáci lejsek malý Ficedula parva 10.05.2014 VU BD I SO
Ptáci lejsek šedý Muscicapa striata 09.07.2023 O
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 11.10.2020 NT
Ptáci luňák hnědý Milvus migrans 08.06.2015 CR BD I KO
Ptáci moták pilich Circus cyaneus 21.11.2015 CR BD I SO
Ptáci orel mořský Haliaeetus albicilla 28.07.2022 EN BD I KO
Ptáci orlovec říční Pandion haliaetus 03.10.2015 BD I KO
Ptáci ostříž lesní Falco subbuteo 10.05.2014 EN SO
Ptáci pisík obecný Actitis hypoleucos 31.12.2014 EN SO
Ptáci raroh velký Falco cherrug 03.10.2015 CR BD I KO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 31.12.2014 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 18.10.2015 EN BD I SO
Ptáci slavík modráček Luscinia svecica 10.05.2014 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 10.05.2014 O
Ptáci slípka zelenonohá Gallinula chloropus 02.07.2019 NT
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 26.03.2021 VU O
Ptáci sokol stěhovavý Falco peregrinus 13.09.2020 EN BD I KO
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 19.06.2022 VU
Ptáci strakapoud prostřední Dendrocoptes medius 08.08.2021 VU BD I O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 06.07.2023 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 12.05.2022 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 07.01.2023 VU O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 31.12.2014 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 31.12.2014 NT O
Ptáci vodouš kropenatý Tringa ochropus 29.04.2017 EN SO
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 04.02.2023 NT
Ptáci výr velký Bubo bubo 26.03.2020 EN BD I O
Ptáci žluna šedá Picus canus 10.02.2022 VU BD I
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 10.08.2021 SO
Vážky šídlatka tmavá Lestes dryas 04.06.2017 NT

Fotogalerie