Slaný – Na Těhuli

Bývalé posádkové cvičiště

Rozloha 24 ha

Opuštěno armádou v 90. letech.

50.22103587N, 14.10092331E

Středočeský kraj

Status ochrany přírody

Bez územní ochrany.

Současné využití

Na bývalém cvičišti se nacházejí dvě rozsáhlé motokrosové tratě. Trať ve střední části byla vznikla již koncem 90. let. Druhá dráha v jihovýchodní části cvičiště je novější a je stále budována. Areál této dráhy je nejvíce otevřenou plochou. Ostatní plochy jsou bez využití.

Historický vývoj

Ve Slaném sídlila 1. tanková divize, která cvičiště využívala jako tankodrom. Podle dostupných historických leteckých snímků byla většina plochy cvičiště využívaná k pojezdům vojenskou technikou. Současně jsou ze snímků patrné zákopy a okopy pro tanky v různých částech území, které jsou v terénu místy patrné dodnes. Po opuštění cvičiště armádou zde již koncem 90. let vznikla motokrosová dráha, která e zde provozována dodnes a dále rozšiřována.

Biologicko-ochranářský význam

Lokalita představuje fragment teplomilných stanovišť v intenzivně obhospodařované krajině Slánska. Biologický význam lokality je ve srovnání s jinými opuštěnými vojenskými prostory nižší, protože území je silně zarostlé křovinami a nejcennější (= otevřené) biotopy jsou omezeny na malou část. Výskyt některých významných druhů především bezobratlých ale naznačuje vysoký potenciál lokality. Po provedení rozsáhlejších obnovných aktivit a zavedení vhodného udržovacího managementu by se význam lokality jako stanoviště významných teplomilných druhů především bezobratlých mohl významně zvýšit.

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště se rozkládá na plochém hřebeni a jeho mírných severních svazích na jihovýchodním okraji města Slaný. Mimo motokrosové tratě pokrývají většinu území víceméně souvislé křoviny s drobnými ploškami mezofilních a teplých širokolistých trávníků. Území leží v teplé oblasti (T2). V území byl zjištěn výskyt některých vzácných druhů, především teplomilných motýlů.

Ochranářský management

Na lokalitě neprobíhá ochranářský management, otevřená stanoviště jsou udržována pojezdy motocyklů a managementem v rámci údržby tratí.

Rizika

Hlavní riziko je pokračující zarůstání lokality náletovými dřevinami. 

Osoby a organizace působící v území

Motokrosový klub MX Slaný.

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí čmelák mechový Bombus muscorum 31.12.2014 CR O
Blanokřídlí čmelák proměnlivý Bombus humilis 31.12.2014 O
Blanokřídlí čmelák rolní Bombus pascuorum 31.12.2014 O
Blanokřídlí čmelák skalní Bombus lapidarius 31.12.2014 O
Blanokřídlí čmelák zahradní Bombus hortorum 31.12.2014 O
Blanokřídlí čmelák zemní Bombus terrestris 31.12.2014 O

Zdroje informací

Fotogalerie