Starý Spálenec

Střelnice Maxov

Bývalá střelnice pohraniční stráže.

Rozloha 17 ha

Opuštěno armádou na počátku 90. let 20. století.

49.3611633N, 12.9130286E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

Bývalá pěchotní střelnice. Nejvlhčí partie podél potůčku jsou zarostlé olšovým luhem, degradovanými vlhkými loukami a tužebníkovými lady, malá část je sečena.

Současné využití

V jižní části bývalé střelnice funguje v současnosti hřiště na paintball, které využívá bývalé budovy a objekty vojenského areálu (protitankové překážky). Část území – východní polovina nad levým břehem levostranného přítoku Spáleneckého potoka – zabírá louka, pravidelně, pravděpodobně 1x ročně sekaná.

Historický vývoj

Bývalá střelnice pohraniční stráže pro nácvik střelby z ručních zbraní a házení granátů, opuštěno se zánikem pohraniční stráže na poč. 90. let 20. století.

Biologicko-ochranářský význam

Nejcennějším prvkem jsou zbytky polopřirozené luční vlhkomilné vegetace a olšový luh, které se však svou biologickou hodnotou nevymykají okolní krajině. Pozitivním jevem je disturbanční činnost bobra.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT7) v nadmořské výšce okolo 480 m. Geologický podklad tvoří muskoviticko-biotitické pararuly, překryté kvartérními hlinitopísčitými sedimenty.

Ochranářský management

Seč (částečně).

Rizika

Pokračující sukcese ve zbytcích bezlesí.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Korýši rak říční Astacus astacus 26.08.2015 VU HD V KO

Zdroje informací

Fotogalerie