Běleč

Bělečská střelnice; Běleč - střelnice

Bývalá letecká střelnice

Rozloha 32 ha

Opuštěno armádou v roce 1990

50.17293371N, 15.93987627E

Královéhradecký kraj

Status ochrany přírody

PP - Běleč-střelnice; EVL - Běleč-střelnice

Současné využití

sportovní a relaxační využití

Historický vývoj

Lokalita vznikla v roce 1939 vykácením lesních porostů a sloužila jako letecká střelnice. Na lokalitě byly umístěny siluety letadel pro nácvik střelby z palubních kulometů. Dále zde probíhal nácvik bombardování, spočívající ve vypouštění betonových atrap bomb. Později byla část výcviku nahrazena tzv. fotokulometem. 

Díly činnosti armády se na lokalitě vyvinula mozaika převážně mokrých otevřených biotopů v podobě velkého množství vodních tůní vzniklých dopadem betonových bomb. Zároveň se ale na lokalitě vyskytoval i sušší místa s obnaženým půdním substrátem, zejména písky. Vyskytovala se zde i vřesoviště k čemuž přispívaly občasné požáry. Po ukončení vojenské činnosti v roce 1990 lokalita zanikla šířením náletových dřevin.

Biologicko-ochranářský význam

Původně biologicky velmi cenná lokalita velmi rychle zanikla rozšířením náletových dřevin Místo ochrany otevřených stanovišť zde byla akceptována sukcese. Lokalita je od roku 2021 chráněna jako přírodní památka, ale již od roku 2016 jako Evropsky významná lokalita. Realizované zásahy na podporu biologických hodnot lokality jsou reprezentovány pouze obnovou několika vodních depresí (na podporu vážky jasnoskvrnné). Zásadní problém v podobě rozšíření náletových dřevin není ale systémově řešen vůbec.

Území představuje ukázku neschopnosti OOP, kdy došlo k nepochopení podstaty biologicko-ochranářského významu lokality a zničení naprosté většiny její biologické hodnoty. Situace je o to více tristní, že danou lokalitu do vyhlášení přírodní památkou řešila přímo AOPK.

Přírodní poměry

Lokalita s nadmořskou výškou cca 260 m spadající do Orlické tabule leží v teplé oblasti (T2). Na části území se nacházejí kvartérní písky a štěrky, přibližně na polovině pak svrchnokřídové vápnité jílovce a slínovce. 

Ochranářský management

Na lokalitě proběhla obnova pouze několika tůní a jejich nejbližšího okolí. V podobném duchu jsou bohužel plánovány zásahy i v rámci plánu péče. Realizovanou a plánovanou péči je nutné vyhodnotit jako zcela nedostatečnou a představuje ukázku nepochopení podstaty biologického významu lokality.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese a neodbornost OOP.

Osoby a organizace působící v území

Královéhradecký kraj

AOPK ČR

Městské lesy Hradec Králové

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci střevlík polní Carabus arcensis 08.06.2021 O
Mechorosty Sphagnum sp. 08.07.2015 HD V
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 04.04.2018 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 04.04.2018 VU SO
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 04.04.2018 VU HD V
Obojživelníci skokan ostronosý Rana arvalis 04.04.2018 EN HD IV KO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 08.06.2021 NT HD V SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 08.06.2021 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 08.06.2021 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 08.06.2021 NT O
Plazi zmije obecná Vipera berus 04.04.2018 VU KO
Savci plšík lískový Muscardinus avellanarius 31.12.2017 HD IV SO
Vážky vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis 27.07.2021 NT HD II a IV SO

Zdroje informací

https://drusop.nature.cz

https://www.vojensko.cz

https://www.spolubojovnici.cz

Fotogalerie