Dobřany – Vysoká

Bývalá tanková střelnice, letecká střelnice

Rozloha 90 ha

Opuštěno armádou zřejmě začátkem 90.let 20. století

49.64751916N, 13.34414304E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

V současnosti je více jak polovina území využíváno pro skládka odpadu, zbylá část bývalé střelnice je zarostlá lesem.

Historický vývoj

Od 50.let 20. století sloužilo zdejší území jako letecká a tanková střelnice. Na starých leteckých snímcích z 50. a 60.let minulého století jsou dobře patrné namalované modely letadel, sloužící jako cíle pro střelbu. Střelnice byla alespoň částečně využívaná zřejmě ještě začátkem 90. let. V polovině 90.let začala být v jižní části území provozována skládka odpadu, která zde funguje dodnes.  

Biologicko-ochranářský význam

Území je bez větší biologické hodnoty.

Přírodní poměry

Bývalá střelnice se nachází východně od obce Dobřany, v lokalitě Vysoká. Území leží v mírně teplé oblasti (MT11). Geologický podklad tvoří kvarterní písčito-hlinité sedimenty. 

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Rozšiřování skládky odpadu, plánovaná stavba velké sportovní střelnice. Území je v současné době ale bez větší biologické hodnoty. 

Osoby a organizace působící v území

Marius Pedersen, a.s.

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny jehlice plazivá Ononis repens 14.06.2022 NT
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 26.07.2016 VU SO
Obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 26.07.2016 CR HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 12.04.2016 VU O
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 12.04.2016 NT HD IV SO
Ptáci kulík říční Charadrius dubius 14.06.2022 VU
Ptáci pisík obecný Actitis hypoleucos 26.07.2016 EN SO
Ptáci vodouš kropenatý Tringa ochropus 26.07.2016 EN SO

Zdroje informací

www.vojensko.cz/objekty-csla/sekce-00033-cviciste-strelnice-a-prostory/polozka-03552-cviciste-dobrany

www.vrtulnik.cz/ww2/protektorat-dobrany.htm

www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/827/

akletkov.cz/historie/vzpominky-clenu/vojenske-letectvo-na-plzensku-po-roce-1945/

www.classictrainers.cz/cs/provas/historie-letiste-plzen-line/

www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/mp-skladka-vysoka/provozovny-k-dispozici/37-mp-skladka-vysoka.shtml

dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/48508/1/Diplomova%20prace-Radek%20Sekyra.pdf

Fotogalerie