Dolní Žandov

Bývalé tankové cvičiště

Rozloha 132 ha

Opuštěno armádou v roce 2004-2005; od roku 2021 je využívána střelnice pro ruční zbraně v jihozápadní části

50.0193603100N, 12.5800555900E

Karlovarský kraj

Status ochrany přírody

CHKO Slavkovský les

Současné využití

Většina bez zemědělského nebo ochranářského využití. Drobné fragmenty cennějších míst jsou sečeny. Od roku 2021 je území opět součástí vojenského prostoru, v jihozápadní části je střelnice pro ruční zbraně.

Historický vývoj

K vojenské činnosti začalo být území využíváno od 60. let minulého století, kdy zde byla zřízena střelnice pro pásová vozidla. Do té doby zde probíhalo běžné zemědělské hospodaření, výrazně zde převažovaly louky a pastviny.

Střelnice byla využívána tankovými a motostřeleckými jednotkami umístěnými v Chebu a ve Velké Hleďsebe. Byla zde umístěna tanková průpravná střelnice se čtyřmi dráhami a dále střelnice pro tanky a BVP vybavená simulátory jízdy. Střílelo se zde pouze vložnou hlavní a z lafetových kulometů. Dále zde byla umístěna střelnice pro ruční zbraně a háziště granátem. 

Vojenská činnost na střelnici byla ukončena v letech 2004 až 2005. Od roku 2021 je zde ale opět vymezen vojenský prostor (Ministerstvo obrany nikdy nepřestalo být vlastníkem většiny pozemků) s omezeným vstupem. V jihozápadní části je pravděpodobně aktivní střelnice z ručních zbraní.

Biologicko-ochranářský význam

Lokalita je součástí CHKO Slavkovský les. Stále se zde vyskytuje řada biologicky cenných míst – zejména různých mokřadů a podmáčených míst. Díky absenci rozsáhlejší péče a vojenských aktivit od odchodu armády se ale jedná o zlomek původní biologické hodnoty. Od přelomu tisíciletí zde výrazně postoupila sukcese, velká část lokalita je zarostlá náletem dřevin, disturbovaná místa prakticky zanikla.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT3) na přelomu Podčeskoleské pahorkatiny a Slavkovského lesa. Lokalita spadá do krušnohorského plutonu a je reprezentována granity s různým složením, v nivě Liptovského potoka jsou potom kvartérní sedimenty. Na lokalitě převažují nálety vzrostlých dřevin, jsou zde ale zastoupeny zbytky mezofilních ovsíkových luk, ale zejména vlhčích biotopu – vlhkých pcháčových luk, tužebníkových lad ale i nevápnitých rašelinišť.

Na lokalitě již prakticky zanikla místa s volným substrátem nebo málo zapojené trávníky.

Ochranářský management

Dle dostupných údajů zde ochranářsky zaměřená péče – spočívající v seči –  pouze na drobných fragmentech cennějších míst. Disturbance jsou zcela opomíjeny.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin, zanikání míst s volnou půdou a zapojování trávníků. Péče o lokalitu není řešena komplexně, dochází pouze k seči drobných fragmentů cennějších míst. Kromě neschopnosti státní správy ochrany přírody řešit problémy komplexně situaci na lokalitě komplikuje pravděpodobně také skutečnost, že je lokalita opět součástí vojenského prostoru.

Osoby a organizace působící v území

Lokalita spadá do kompetence Správy CHKO Slavkovský les

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny bařička bahenní Triglochin palustris 01.08.2022 EN
Cévnaté rostliny bělolist rolní Filago arvensis 01.06.2021 NT
Cévnaté rostliny jeřáb muk Sorbus aria 16.07.2017 VU
Cévnaté rostliny ostřice přioblá Carex diandra 11.07.2018 EN
Cévnaté rostliny pomněnka různobarvá Myosotis discolor 01.06.2021 NT
Cévnaté rostliny rdest tupolistý Potamogeton obtusifolius 04.04.2016 NT
Cévnaté rostliny tučnice obecná Pinguicula vulgaris 11.07.2018 EN SO
Cévnaté rostliny vachta trojlistá Menyanthes trifoliata 01.06.2021 NT O
Cévnaté rostliny vikev hrachorovitá Vicia lathyroides 01.06.2021 NT
Cévnaté rostliny zdrojovka hladkosemenná potoční Montia fontana subsp. amporitana 01.06.2021 EN SO
Motýli batolec červený Apatura ilia 12.07.2021 O
Motýli bělopásek topolový Limenitis populi 21.06.2021 VU O
Motýli hnědásek jitrocelový Melitaea athalia 12.07.2021 NT
Motýli hnědásek rozrazilový Melitaea diamina 21.06.2021 VU
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 12.07.2021 NT
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 21.06.2021 VU
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 27.07.2021 NT
Motýli ohniváček celíkový Lycaena virgaureae 10.08.2021 NT
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 21.06.2021 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 19.07.2016 O
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 10.08.2021 NT
Motýli vřetenuška čičorková Zygaena ephialtes 27.07.2021 NT
Motýli vřetenuška ligrusová Zygaena carniolica 10.08.2021 NT
Motýli vřetenuška štírovníková Zygaena angelicae 27.07.2021 NT
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 19.05.2017 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 13.05.2021 VU SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 02.10.2020 VU O
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 21.03.2019 VU HD V
Obojživelníci skokan krátkonohý Pelophylax lessonae 12.07.2021 VU HD IV SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 08.07.2020 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 12.07.2021 NT SO
Plazi zmije obecná Vipera berus 08.07.2020 VU KO
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 23.03.2016 VU BD I SO
Ptáci chřástal vodní Rallus aquaticus 04.04.2016 VU SO
Ptáci jeřábek lesní Tetrastes bonasia 24.03.2020 VU BD I SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 21.04.2022 NT SO
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 18.06.2021 EN BD I SO
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 19.05.2021 VU O
Vážky šídlatka tmavá Lestes dryas 10.08.2021 NT
Vážky vážka žlutoskvrnná Orthetrum coerulescens 12.07.2021 NT

Zdroje informací

http://www.casopis-arnika.cz

www.vojensko.cz

Fotogalerie