Hlučín

Bývalá střelnice

Rozloha 17 ha

Opuštěno armádou: nepodařilo se zjistit

49.93176908N, 18.19152383E

Moravskoslezský kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Lokalita je z většiny zarostlá náletovými dřevinami a lesem.

Historický vývoj

Bývalá střelnice se nacházela na jižním okraji lesa mezi obcemi Darkovičky a Vřesina, poblíž srubu Signál. Jako střelnice sloužila pravděpodobně jen krátce.

Biologicko-ochranářský význam

Území je bez větší biologické hodnoty.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT10)). Geologické podloží tvoří zejména kvarterní sprašové hlíny. V současnosti je většina území zarostlá lesem, vzniklým z náletů i z výsadeb.

Ochranářský management

Není realizován.

Rizika

Hlavní riziko představuje další sukcese dřevin; území je v současné době ale bez větší biologické hodnoty.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

cuzk.cz (staré letecké snímky)

Fotogalerie