Klášterec

Bývalá tanková a pěchotní střelnice

Rozloha: 100 ha

Opuštěno armádou roku 2001

49.0348100N, 13.7460100E

Jihočeský kraj

Status ochrany přírody

PR - Radost; EVL - Šumava; CHKO – Šumava

Současné využití

Z cca dvou třetin využíváno k pastvě skotu, menší části jsou koseny. V PR Radost probíhá cílený ochranářský management.

Historický vývoj

Střelnice byla zřízena zřejmě až počátkem 70. let 20. století a sloužila údajně zejména k nácviku ostré střelby z BVP, pěchotních zbraní a házení ručních granátů. Občas se zde zřejmě pohybovaly i tanky. 

Biologicko-ochranářský význam

V území se zachovaly cenné porosty vlhkých a rašelinných luk s řadou typických ohrožených druhů (rosnatka okrouhlolistá, pleška stopkatá, bezosetka štětinovitá, prha arnika, hadí mord nízký a další). Kvalitní jsou i některé porosty suchých smilkových trávníků. Celkově území zapadá do typického biotopového kontextu vyšších partií Předšumaví.

Přírodní poměry

Území leží v chladné oblasti (CH7) v nadmořské výšce 800 – 860 m. Geologický podklad tvoří biotitické pararuly překryté kvartérními hlinitopísčitými sedimenty. Střelnice je dnes zhruba z poloviny zarostlá náletem dřevin. Zbytek představují různé typy travních porostů typické pro nižší části Šumavy – oligotrofní vlhké až rašelinné louky, pcháčové louky, mezofilní ovsíkové louky a suché oligotrofní trávníky. 

Ochranářský management

Zhruba polovina území je chráněna formou PR Radost, kde probíhají cílené ochranářské zásahy na podporu bezlesí a specificky i rosnatky okrouhlolisté (ruční seč, vyřezávání náletu, narušování půdního povrchu). Velké části někdejší střelnice jsou udržovány pastvou o vyhovující intenzitě. 

Rizika

Hlavní riziko představuje postupující sukcese ve zbytcích bezlesí.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci střevlík nepravidelný Carabus irregularis 03.04.2020 NT O
Cévnaté rostliny dřípatka horská Soldanella montana 16.04.2020 O
Cévnaté rostliny hruštice jednostranná Orthilia secunda 14.08.2021 NT
Cévnaté rostliny chlupáček oranžový Pilosella aurantiaca 20.06.2022 NT
Cévnaté rostliny pětiprstka žežulník Gymnadenia conopsea 25.06.2016 EN O
Cévnaté rostliny prha arnika Arnica montana 20.06.2022 NT HD V O
Cévnaté rostliny prstnatec májový Dactylorhiza majalis 20.06.2022 NT O
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 29.05.2018 VU O
Cévnaté rostliny vemeník zelenavý Platanthera chlorantha 20.06.2022 VU O
Motýli batolec duhový Apatura iris 14.08.2021 O
Motýli modrásek ušlechtilý Polyommatus amandus 08.07.2021 NT
Motýli perleťovec dvanáctitečný Boloria selene 08.07.2021 NT
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 06.08.2020 VU SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 22.03.2023 VU O
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 06.08.2020 VU HD V
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 06.08.2020 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 12.09.2020 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 06.08.2020 NT O
Plazi zmije obecná Vipera berus 06.08.2020 VU KO
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 13.03.2019 NT
Ptáci datel černý Dryocopus martius 08.03.2018 BD I
Ptáci holub doupňák Columba oenas 16.04.2020 VU SO
Ptáci jeřábek lesní Tetrastes bonasia 20.06.2022 VU BD I SO
Ptáci jestřáb lesní Accipiter gentilis 15.12.2015 VU O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 23.03.2020 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 12.02.2022 O
Ptáci kulíšek nejmenší Glaucidium passerinum 13.03.2019 VU BD I SO
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 18.05.2020 NT
Ptáci linduška luční Anthus pratensis 16.11.2018 NT
Ptáci ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes 29.11.2018 VU O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 13.03.2019 EN BD I SO
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 23.11.2018 VU O
Ptáci strakapoud malý Dryobates minor 10.12.2021 VU
Ptáci strakapoud prostřední Dendrocoptes medius 12.12.2015 VU BD I O
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 18.05.2020 NT BD I O
Ptáci volavka popelavá Ardea cinerea 29.05.2018 NT
Ptáci vrána černá Corvus corone 10.12.2021 NT
Ptáci žluna šedá Picus canus 04.04.2018 VU BD I
Savci vlk obecný Canis lupus 12.02.2022 CR HD II a IV KO

Zdroje informací

http://www.zanikleobce.cz/

Fotogalerie