Mikulov – Mušlov

Bývalá střelnice

Rozloha 12 ha

Opuštěno armádou pravděpodobně v roce 2003

48,80234489N, 16,68876932E

Jihomoravský kraj

Status ochrany přírody

evropsky významná lokalita, ptačí oblast, CHKO

Současné využití

Celé území je v soukromém vlastnictví, péči zajišťují majitelé z přilehlého vinařství. Bývalá vojenská věž na jižním okraji byla přestavěna na moderní bydlení, vedle byl dobudován vinařský areál. Část střelnice přiléhající k areálu je využívána jako zahrada.

Historický vývoj

Území sloužilo jako pěchotní střelnice pravděpodobně od 50. let 20. století až do r. 2003, kdy byla zrušena vojenská posádka v Mikulově.

Biologicko-ochranářský význam

Zbytky teplomilných trávníků jsou v současnosti silně degradované ruderálními druhy a náletem. Vzhledem k navazujícím, zachovalejším stepním biotopům v PP Kienberg, však toto území představuje potenciálně vhodný životní prostor pro některé stepní a xerotermní druhy.

Přírodní poměry

Bývalá střelnice leží severně od obce Mušlov, na západní straně sousedí s PP Kienberg.

Území leží v teplé oblasti (T4), v nadmořské výšce 220 m n.m. Geologické podloží tvoří kvarterní nivní sedimenty, na okrajích navazující na spraše, jílovce a pískovce v PP Kenberg. Na lokalitě se vyskytují teplomilné trávníky, často výrazně ruderalizované a s nálety dřevin. Místy se nachází podmáčená místa.

V území lze dosud nalézt zbytky po vojenské činnosti – betonové patníky se vzdáleností či dláždění střeleckých drah.

Ochranářský management

V minulosti zde bylo vyhloubeno několik tůní a revitalizován potok a byly zde pokusy o pastvu ovcí a koz. V současnosti je bývalá střelnice zčásti sečena, z části leží ladem.

Rizika

Přibližně polovina území je bez managementu a postupně zarůstá náletovými dřevinami (osiky, vrby), expanzními trávami (chrastice) a invazními zlatobýly.

Osoby a organizace působící v území

Vinařství Vican

AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Morava

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci Agrilus antiquus croaticus 23.06.2020 CR
Brouci Bagous argillaceus 27.05.2020 EN
Brouci Cassida canaliculata 23.06.2020 CR
Brouci Cassida prasina 23.06.2020 VU
Brouci Cathormiocerus spinosus 06.04.2020 NT
Brouci Clanoptilus strangulatus 23.06.2020 VU
Brouci Coptocephala chalybaea 27.05.2020 CR
Brouci Cryptocephalus pygmaeus vittula 23.06.2020 EN
Brouci Cryptocephalus schaefferi 28.04.2020 EN
Brouci Cryptocephalus strigosus 23.06.2020 CR
Brouci Cycloderes pilosulus 27.05.2020 NT
Brouci Cylindromorphus filum 23.06.2020 VU
Brouci Dicronychus rubripes 27.05.2020 VU
Brouci Holochelus vernus 27.05.2020 VU
Brouci Cheilotoma musciformis 23.06.2020 CR
Brouci Liparus coronatus 27.05.2020 NT
Brouci Meloe decorus 10.04.2018 NT O
Brouci Microhoria unicolor 27.05.2020 EN
Brouci Oedemera croceicollis 27.05.2020 VU
Brouci Omaloplia nigromarginata 23.06.2020 NT
Brouci Osphya bipunctata 28.04.2020 NT
Brouci Otiorhynchus velutinus 27.05.2020 NT
Brouci Pachybrachis fimbriolatus 23.06.2020 VU
Brouci Pachytychius sparsutus 28.04.2020 VU
Brouci Phrydiuchus topiarius 23.06.2020 NT
Brouci Squamapion flavimanum 23.06.2020 VU
Brouci Stenocarus cardui 23.06.2020 NT
Brouci Stomodes gyrosicollis 28.04.2020 NT
Brouci Tetrabrachys connatus 27.05.2020 EN
Brouci Tychius kulzeri 23.06.2020 NT
Brouci Tychius subsulcatus 23.06.2020 VU
Brouci chrobák ozbrojený Odonteus armiger 14.06.2016 VU O
Brouci chroustek jarní Holochelus aequinoctialis 27.05.2020 NT
Brouci kozlíček hnědý Carinatodorcadion fulvum 27.05.2020 VU
Brouci květokras blýskavý Anthaxia fulgurans 23.06.2020 EN
Brouci květokras vrbový Anthaxia salicis 23.06.2020 EN
Brouci květomil černý Podonta nigrita 23.06.2020 VU
Brouci majka fialová Meloe violaceus 09.04.2017 VU O
Brouci majka obecná Meloe proscarabaeus 06.04.2020 VU O
Brouci svižník polní Cicindela campestris 27.05.2020 O
Brouci vrubounek Schäfferův Sisyphus schaefferi 27.05.2020 VU O
Brouci zlatohlávek huňatý Tropinota hirta 27.05.2020 VU SO
Cévnaté rostliny bílojetel německý Dorycnium germanicum 27.07.2021 NT
Cévnaté rostliny hvězdnice zlatovlásek Galatella linosyris 07.05.2019 NT O
Cévnaté rostliny lněnka Dollinerova Thesium dollineri 27.07.2021 EN KO
Cévnaté rostliny lněnka rolní Thesium ramosum 01.09.2019 CR
Cévnaté rostliny modřenec tenkokvětý Muscari tenuiflorum 01.09.2019 VU O
Cévnaté rostliny smldník alsaský Peucedanum alsaticum 27.07.2021 NT
Cévnaté rostliny svízel sivý Galium glaucum 07.05.2019 NT
Cévnaté rostliny turan podolský Erigeron podolicus 27.07.2021 EN
Cévnaté rostliny vstavač vojenský Orchis militaris 01.09.2019 EN SO
Kroužkovci Aporrectodea hrabei 29.04.2022 NT
Motýli batolec červený Apatura ilia 20.07.2021 O
Motýli bělopásek dvouřadý Limenitis camilla 20.07.2021 NT O
Motýli modrásek jetelový Polyommatus bellargus 04.07.2021 VU
Motýli ostruháček ostružinový Callophrys rubi 02.05.2018 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 20.07.2021 O
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 02.05.2018 NT O
Motýli přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria 20.07.2021 HD II
Motýli soumračník slézový Carcharodus alceae 02.05.2018 NT
Obojživelníci kuňka obecná Bombina bombina 15.05.2017 EN HD II a IV SO
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 23.03.2015 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 02.08.2018 NT HD V SO
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 29.04.2022 NT
Ortopteroidní hmyz saranče vlašská Calliptamus italicus 02.07.2018 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 23.07.2021 VU HD IV SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 19.10.2014 NT SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 22.04.2015 NT O
Ptáci datel černý Dryocopus martius 20.07.2020 BD I
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 20.07.2020 EN SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 20.07.2020 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 17.04.2016 VU SO
Ptáci luňák červený Milvus milvus 20.07.2020 CR BD I KO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 20.07.2020 VU BD I O
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 21.04.2019 O
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 20.07.2020 NT BD I O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 20.07.2020 EN BD I SO
Ptáci vlha pestrá Merops apiaster 20.07.2020 EN SO
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 20.07.2020 SO
Vážky šídlatka brvnatá Lestes barbarus 02.08.2018 NT
Vážky vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum 21.08.2015 NT

Zdroje informací

AOPK ČR, RP Jižní Morava (2023): Plán péče o přírodní památku Kienberg na období 2023-2032.

www.vojensko.cz/objekty-csla/sekce-00033-cviciste-strelnice-a-prostory/polozka-01883-strelnice-muslov?image=3#detail-foto

www.vojensko.cz/objekty-csla/sekce-00031-kasarna-a-objekty-csla/polozka-04593-vu-3866-mikulov-na-morave

mojelahve.cz/clanek/vinar-a-filmovy-producent-tomas-vican-nic-neni-nahoda-1023

www.vican.wine/vinarsky-dvur

Fotogalerie