Žamberk

Bývalé střelnice z ručních zbraní

Rozloha 5,5 ha

Opuštěno armádou pravděpodobně na začátku 70. let

50.07969905N, 16.42386003E

Pardubický kraj

Status ochrany přírody

není chráněno

Současné využití

Lokalita je zarostlá náletovými dřevinami a lesem.

Historický vývoj

Střelnice byla zřízena pravděpodobně za první republiky s umístěním vojenské posádky do Žamberka. Ukončení výcviku na střelnici se nepodařilo zjistit, na leteckých snímcích je ale patrné zarůstání střelnice vegetací v roce 1969. Pravděpodobně byla činnost ukončena po okupaci republiky vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, kdy se změnila struktura českého vojska v oblasti. Jednak z Rokytnice v Orlických horách byla odsunuta česká posádka a působila zde ruská vojska a dále v Žamberku byli od začátku 70. let umístěni dělostřelci. Činnost na střelnici byla pravděpodobně zcela ukončena na začátku 70. let.

Biologicko-ochranářský význam

Území je z větší části využíváno pro běžné lesnické hospodaření, částečně je plocha zarostlá náletovými dřevinami, území je bez větší biologické hodnoty.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (na přelomu MT2 a MT7). Lokalita spadající do Podorlické pahorkatiny je svrchnokřídovými sedimenty. Na lokalitě převažují biologicky nevhodné výsadby dřevin, místy jsou dřevinné nálety. Bylinné patro je tvořeno mezofilní ruderalizovanou až ruderální vegetací. 

Ochranářský management

Není realizován

Rizika

Hlavní riziko představuje běžné lesnické hospodaření a sukcese dřevin – území je v současné době ale bez větší biologické hodnoty. 

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie