Střelské Hoštice

Bývalé cvičiště ženijního praporu

Rozloha: 40 ha

Opuštěno armádou roku 1993

49.3061806N, 13.7419417E

Jihočeský kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

Asi 15 % území je již několik let udržováno pastvou ovcí. V sousedství pastvin je několik pravidelně sečených, převážně kulturních luk.

Historický vývoj

Cvičiště bylo do roku 1993 využíváno ženijním praporem. Na leteckých snímcích z konce 60. let 20. století je území zobrazeno jako převážně bezlesé s rozsáhlou sítí cest. Cesty se do značné míry v území zachovaly až do 90. let. 

Biologicko-ochranářský význam

Za biologicky nejcennější lze považovat degradované zbytky suchých trávníků (při zavedení vhodné péče schopné obnovy), při okrajích cest se místy vyskytuje hvozdíček prorostlý.

Přírodní poměry

Území bývalého cvičiště má dnes charakter mozaiky kulturních borů, luk a lučních lad, pastvin, zbytků suchých trávníků, menších celků orné půdy, náletových porostů dřevin, deponií zeminy i vlhčích míst s drobnými vodními plochami. Leží v mírně teplé oblasti (MT5) v nadmořské výšce okolo 430 m. Geologický podklad tvoří převážně amfibol-biotitický až biotitický granodiorit, menší část i biotitické ruly.

Ochranářský management

Cílený ochranářský management není prováděn, cca 15% území je udržováno pastvou ovcí.

Rizika

Hlavní riziko představuje postupující sukcese ve zbytcích bezlesí, případně naopak příliš intenzivní hospodaření na travních porostech.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Měkkýši hlemýžď zahradní Helix pomatia 02.06.2015 HD V

Zdroje informací

Fotogalerie