Stříbro – střelnice

Bývalá střelnice, dnes zastavěná solární elektrárnou.

Rozloha 46 ha

Opuštěno armádou po roce 2000

49.7499225N, 12.9776525E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

Solární elektrárna.

Historický vývoj

Střelnice souvisela s navazujícím cvičištěm, střelby však zřejmě v pozdějších fázích existence cvičiště nebyly prováděny (k tomuto účelu sloužila nedaleká střelnice v Lažanech).

Biologicko-ochranářský význam

Vzhledem ke způsobu využití aktuálně bez významu.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT11) v nadmořské výšce okolo 440 m. Geologický podklad tvoří slabě přeměněné horniny tepelského krystalinika – fylity a metadroby.

Ochranářský management

Cílený ochranářský management se neprovádí, travní porosty v areálu elektrárny jsou pravidelně sečeny.

Rizika

Pokračující sukcese ve zbytcích bezlesí.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Bez záznamu.

Zdroje informací

Fotogalerie