Stříbro

Rozsáhlé opuštěné cvičiště motostřeleckého pluku.

Rozloha 106 ha

Opuštěno armádou zřejmě v roce 2005

49.7549272N, 12.9644667E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

EVL - Stříbro-vojenské cvičiště

Současné využití

Malé části jsou využívány jako motoristický areál, jinak je území bez využití.

Historický vývoj

Historie cvičiště sahá až do počátku 20. století. Z hlediska aktuálního stavu území je však důležitá až 2. polovina 20. století, během které bylo území využíváno pro nácvik jízdy tanků, BVP, samohybných houfnic a kolových nosičů protitankových střel. Až do 90. let bylo proto území intenzivně disturbované, s minimálním podílem dřevinné vegetace a s rozsáhlou sítí tankových cest, často vyježděných až na skalní podklad.

Biologicko-ochranářský význam

I přes pokračující sukcesi je území stále biologický velmi významné, a to zejména jako bohatá lokalita obojživelníků (zejm. kuňky žlutobřiché a čolka velkého jakožto předmětů ochrany EVL) a hnízdiště ohrožených druhů ptáků (např. ťuhýk obecný). Z rostlin byly dříve významné zbytky suchých trávníků a porosty jednoletých druhů suchých disturbovaných ploch s bělolistem rolním, které však vlivem sukcese značně ustoupily. Na Šibeničním vrchu se dosud vyskytuje drobná populace hvozdíku lesního.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT11) v nadmořské výšce okolo 430 – 470 m. Geologický podklad tvoří slabě přeměněné horniny tepelského krystalinika – fylity a metadroby, které jsou v mělké sníženině při západním okraji území překryty nánosy kvartérních deluviálních sedimentů. V současnosti má charakter rozsáhlého komplexu lučních lad, zbytků mezofilních luk,acidofilních suchých trávníků a spontánně vznikajících porostů dřevin. Důležitým biotopovým prvkem je soustava drobných tůní a periorických kaluží, které poskytují vhodné podmínky pro kuňku žlutobřichou a čolka velkého jakožto předměty ochrany evropsky významné lokality Stříbro. Vzhledem k minimálnímu rozsahu aktuálního managementu se sukcesní stav lokality setrvale posouvá směrem k zapojenější travinobylinné vegetaci s převahou ovsíku nebo třtiny křovištní a porostům dřevin.

Ochranářský management

Malá část s tůněmi je disturbována v rámci provozování motoristických sportů (zejm. offroad), jinak je území ponecháno bez zásahu.

Rizika

Pokračující sukcese v důsledku absence potřebného managementu.

Osoby a organizace působící v území

Mokřady z.s. – https://mokrady.wbs.cz

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci zdobenec skvrnitý Trichius fasciatus 30.05.2017 NT O
Cévnaté rostliny kosatec sibiřský Iris sibirica 16.06.2021 VU SO
Motýli bourovec březový Eriogaster lanestris 04.06.2023 VU
Motýli okáč rosičkový Erebia medusa 04.06.2023 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 30.06.2022 O
Obojživelníci čolek horský Ichthyosaura alpestris 16.05.2019 VU SO
Obojživelníci čolek obecný Lissotriton vulgaris 30.06.2022 VU SO
Obojživelníci čolek velký Triturus cristatus 30.06.2022 EN HD II a IV SO
Obojživelníci kuňka žlutobřichá Bombina variegata 04.06.2023 CR HD II a IV SO
Obojživelníci ropucha obecná Bufo bufo 28.05.2019 VU O
Obojživelníci skokan hnědý Rana temporaria 28.05.2019 VU HD V
Obojživelníci skokan štíhlý Rana dalmatina 30.06.2022 NT HD IV SO
Obojživelníci skokan zelený Pelophylax esculentus 28.05.2019 NT HD V SO
Obojživelníci skokan zelený komplex Pelophylax esculentus s. l. 24.05.2015 NT HD V SO
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 16.05.2019 VU HD IV SO
Plazi ještěrka živorodá Zootoca vivipara 03.06.2021 NT SO
Plazi slepýš křehký Anguis fragilis 03.06.2021 NT SO
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 02.06.2015 VU HD IV SO
Plazi užovka obojková Natrix natrix 13.07.2021 NT O
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 16.06.2020 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 24.05.2022 O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 20.05.2020 VU BD I SO
Ptáci čečetka tmavá Acanthis cabaret 05.01.2018 NT
Ptáci chřástal polní Crex crex 20.05.2020 VU BD I SO
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 05.01.2018 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 05.01.2018 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 16.06.2020 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 13.07.2021 NT SO
Ptáci luňák červený Milvus milvus 16.06.2021 CR BD I KO
Ptáci rorýs obecný Apus apus 30.06.2022 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 30.06.2022 EN BD I SO
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 22.02.2023 VU O
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 30.06.2022 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 30.06.2022 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 05.01.2018 VU O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 16.06.2015 EN BD I SO
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 24.05.2022 SO

Zdroje informací

Fotogalerie