Sušice

U Kalicha

Bývalé cvičiště spojovacího praporu.

Rozloha 10,5 ha

Opuštěno armádou na počátku 90. let 20. století.

49.2235911N, 13.5210303E

Plzeňský kraj

Status ochrany přírody

-

Současné využití

Zhruba 2/3 lokality jsou v současné době paseny (skot, patrně i další zvířata), intenzita pastvy je zhruba vyhovující. Ostatní luční porosty zřejmě leží ladem nebo jsou sečeny nepravidelně. Dřevinný nálet je pravděpodobně občas redukován ve vrcholové partii vrchu Kalich.

Historický vývoj

V Sušici sídlil 4. spojovací prapor. Plocha cvičiště byla soudě podle historických leteckých snímků využívána k převážně k pěchotnímu výcviku a k pojezdům těžké techniky docházelo pouze sporadicky. Na místě jsou dosud patrné zbytky zákopů a okopů. Vojenské využití území ztratilo zřejmě v první polovině 90. let 20. století.

Biologicko-ochranářský význam

Lokalita představuje rozsáhlý a poměrně zachovalý komplex lučních společenstev na vápencovém podkladu. Jde o biotop charakteristický pro tzv. pošumavské vápence, který se v širším okolí Sušice, Horažďovic a Strakonic vyskytuje dosud na více lokalitách, avšak v kontextu celé západní a jihozápadní části Čech s převažujícím minerálně chudým krystalinickým podkladem jde o vzácný biotop, na který je specificky vázána řada vzácných a ohrožených druhů, které v okolních acidofilních typech společenstvech chybějí. Aktuální biologická hodnota území je s ohledem na rozlohu a zachovalost většiny biotopů a výskyt ohrožených organismů nepochybně odpovídající pro vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území nenárodní kategorie (přírodní památka).

Přírodní poměry

Bývalé cvičiště se rozkládá na severně až severovýchodně orientovaných svazích Žižkova vrchu v nadmořské výšce 500 – 590 m. Geologický podklad tvoří převážně krystalické vápence, klimatickými charakteristikami spadá do mírně teplé oblasti MT3.

Území je v současnosti kryto luční vegetací s rozptýlenými ovocnými stromy a náletovými dřevinami, které místy vytváření kompaktnější porosty. Plošně nejrozšířenější jsou širokolisté suché trávníky sv. Bromion erecti, které jsou v nejtypičtější podobě vyvinuty v jižní a východní částí území. Na poměry okolní krajiny jsou druhově bohaté a obsahují řadu vápnomilných a teplomilných druhů, které jsou v Pošumaví vázány striktně na výskyty krystalických vápenců (např. Anthericum ramosum, Epipactis atrotubens, Euphorbia virgata, Gentianopsis ciliata, Polygala amarella, P. comosa). V úživnějších a vlhčích místech jsou vystřídány mezofilními ovsíkovými loukami sv. Arrhenatherion. Lokálně dochází k expanzi akátu.

Na květnaté trávníky je vázané poměrně bohaté společenstvo hmyzu (z denních motýlů např. Cyaniris semiargus, Melitaea athalia, Boloria euphrosyne, Satyrium ilicis, Lycaena hippothoe, Polyommatus amandus a další; Pavlíčko, starší údaje v NDOP).

Ochranářský management

Pastva, seč, likvidace náletových dřevin, část lokality ale zůstává zcela bez managementu.

Rizika

Nejvýznamnější hrozbou je pokračující sukcese v částech, které nejsou v současné době obhospodařovány, případně jsou zde zásahy prováděny s nedostatečnou frekvencí či intenzitou. Jedná se zejména o severozápadní část lokality a horní část louky na svahu vrchu Kalich, kde je patrně nálet periodicky odstraňován, avšak v současnosti zde stále silně expanduje. Chybějící péče se projevuje i v těch částech luk, kde dosud nedošlo k expanzi dřevin, a to kumulací stařiny a expanzí travin na úkor nižších bylin. Aktuálně pasené části mají v současnosti vesměs dobrou strukturu, avšak i zde hrozí v případě snížení intenzity péče rychlé šíření křovin, přičemž trnité druhy (trnka, růže) mohou expandovat i při pokračující pastvě.

Při vrcholu vrchu Kalich, v horních partiích severovýchodně orientovaných svahů ve východní části lokality a méně i pod zarostlým hřebenem při Z okraji lokality se šíří trnovník akát.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny hořec brvitý Gentianopsis ciliata 26.09.2021 VU
Cévnaté rostliny kruštík tmavočervený Epipactis atrorubens 25.06.2018 NT O

Zdroje informací

Fotogalerie