Uherské Hradiště

Rochus

cvičiště

Opuštěno armádou v 90. létech 20. st.

49.07628885N, 17.4933803E

Status ochrany přírody

PP - Rochus; EVL - Rochus

Současné využití

Historický vývoj

Bývalé cvičiště nazývané Rochus se nacházelo na západně a jihozápadně orientovaných svazích Černé hory (295 m n. m.) u Uherského Hradiště a pro výcvik vojsk bylo využíváno do 90. let 20. století a již v této době začal vznikat záměr města na vytvoření Parku Rochus. Po opuštění lokality armádou bývalé cvičiště zarůstalo. Práce na realizaci příměstského parku byly zahájeny okolo roku 2010. V současnosti se jedná o komplex luk obhospodařovaných sečí a pastvou a křovinatých porostů. Výskytem některých ohrožených druhů se jedná o přírodovědně cenné území.

Biologicko-ochranářský význam

Přírodní poměry

Ochranářský management

Seč, pastva, vyřezávání dřevin.

Rizika

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Brouci majka fialová Meloe violaceus 16.04.2019 VU O
Brouci majka obecná Meloe proscarabaeus 16.04.2019 VU O
Brouci střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri 04.05.2021 O
Brouci střevlík Ulrichův Carabus ulrichii 30.08.2016 O
Brouci svižník polní Cicindela campestris 16.04.2019 O
Brouci zlatohlávek huňatý Tropinota hirta 01.05.2021 VU SO
Cévnaté rostliny čilimník zelenavý Chamaecytisus virescens 16.04.2019 NT
Cévnaté rostliny modřenec chocholatý Muscari comosum 16.04.2019 NT
Cévnaté rostliny tořič včelonosný Ophrys apifera 04.06.2014 EN KO
Motýli bělásek hrachorový Leptidea sinapis 05.05.2021 NT
Motýli bourovec trnkový Eriogaster catax 01.05.2023 EN HD II a IV SO
Motýli modrásek černolemý Plebejus argus 27.06.2021 NT
Motýli modrásek hořcový Rebelův Phengaris alcon f. rebeli 27.06.2021 EN
Motýli modrásek jetelový Polyommatus bellargus 08.06.2023 VU
Motýli modrásek nejmenší Cupido minimus 05.05.2018 VU
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 27.06.2021 HD II a IV SO
Motýli ostruháček švestkový Satyrium pruni 07.06.2020 NT
Motýli otakárek fenyklový Papilio machaon 01.05.2023 O
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 08.06.2023 NT O
Motýli smutník jílkový Penthophera morio 07.06.2020 VU
Ortopteroidní hmyz cvrček polní Gryllus campestris 09.05.2020 NT
Plazi ještěrka obecná Lacerta agilis 01.05.2021 VU HD IV SO
Ptáci datel černý Dryocopus martius 11.11.2020 BD I
Ptáci dřemlík tundrový Falco columbarius 03.12.2015 BD I SO
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 21.01.2018 VU SO
Ptáci krkavec velký Corvus corax 26.04.2020 O
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 18.04.2018 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 18.04.2018 NT SO
Ptáci moták lužní Circus pygargus 20.04.2021 EN BD I SO
Ptáci moták pochop Circus aeruginosus 18.04.2018 VU BD I O
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 01.05.2022 O
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 11.11.2020 VU O
Ptáci strakapoud jižní Dendrocopos syriacus 03.12.2015 EN BD I SO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 12.07.2022 NT BD I O
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 20.04.2016 NT O
Ptáci vlha pestrá Merops apiaster 25.05.2015 EN SO
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 03.06.2021 SO

Zdroje informací

Fotogalerie