Vimperk – U Sloupů

Bývalý tankodrom

Rozloha: 70 ha

Opuštěno armádou roku 2001

49.0518569N, 13.7346375E

Jihočeský kraj

Status ochrany přírody

EVL - Šumava; CHKO - Šumava

Současné využití

Nelesní plochy jsou z větší části udržované pastvou skotu a ovcí, z menší části mají podobu lučních lad. Při východním okraji někdejšího cvičiště byla zřízena fotovoltaická elektrárna.

Historický vývoj

Území bylo využíváno jako tankodrom, na leteckých snímcích z konce 60. let 20. století je patrný rozsáhlý systém tankových cest i rozsáhlejších ploch s holým substrátem, který v prakticky nezměněné podobě přetrval až do druhé poloviny 90. let.

Biologicko-ochranářský význam

Biologicky nejcennější jsou zbytky vlhkých až rašelinných luk s druhy jako klikva bahenní, pleška stopkatá, prha arnika, ostřice stinná a další. Kvalitní jsou i některé porosty acidofilních smilkových trávníků. Celkově území zapadá do typického biotopového kontextu vyšších partií Předšumaví.

Přírodní poměry

Území leží v chladné oblasti (CH7) v nadmořské výšce okolo 850 m. Geologický podklad tvoří biotitické pararuly, překryté v údolnicích kvartérními hlinitopísčitými sedimenty. Cvičiště je dnes zhruba z jedné třetiny zarostlé náletem dřevin. Zbytek představují různé typy travních porostů typické pro nižší části Šumavy – oligotrofní vlhké až rašelinné louky, mezofilní ovsíkové louky a suché oligotrofní trávníky. 

Ochranářský management

Nelesní plochy jsou z větší části udržované pastvou skotu a ovcí.

Rizika

Hlavní riziko představuje postupující sukcese ve zbytcích bezlesí.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Ptáci jeřábek lesní Tetrastes bonasia 18.01.2020 VU BD I SO
Savci rys ostrovid Lynx lynx 08.11.2016 EN HD II a IV SO
Savci vlk obecný Canis lupus 30.08.2023 CR HD II a IV KO

Zdroje informací

Fotogalerie