Vranovice

Bývalé opuštěné cvičiště

Rozloha 10 ha

Opuštěno v 70. nebo 80. letech 20. století

49.6331186N, 13.9137186E

Kraj Středočeský

Status ochrany přírody

Současné využití

Na západním okraji probíhá normální zemědělské hospodaření na loukách, které dříve navazovaly na vojenský prostor. Většina plochy je kryta lesem. V okolí samoty probíhá hospodaření na loukách a v zahradě.

Historický vývoj

Historie vojenského využívání není blíže známá. S jistotou bylo území aktivní ještě v 70. letech 20. století.

Biologicko-ochranářský význam

V lokálním měřítku biologicky poměrně hodnotné území. Na sušších loukách severozápadně od samoty Melínka zjištěn výskyt pcháče bezlodyžného (Cirsiium acaulon) a vítodu obecného (Polygala vulgaris). Cenné jsou vlhké pcháčové louky na západním okraji, kde byla nalezena ostřice Hartmanova (Carex hartmanii) a zejména plošky podél cesty, které mají charakter mozaiky smilkových a střídavě vlhkých bezkolencových luk. Zde roste vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), čertkus luční (Succisa pratensis), vřes obecný (Calluna vulgaris) a další zajímavé druhy.  

Pozorován byl slepýš křehký Anguis fragilis, z ptáků ťuhýk obecný Lanius collurio

Celkově lokalita představuje fragment kdysi běžného komplexu lučních biotopů krajiny Podbrdska, který je refugiem některých ohrožených druhů. Bez odpovídajícího managementu však hrozí jeho zánik.

Přírodní poměry

Území leží v mírně teplé oblasti (MT5) v nadmořské výšce okolo 590 m. Geologický podklad tvoří spodnokambrické pískovce a arkózy s vložkou diabasu.

Na většině prostoru roste hospodářský les (X9), dále pak intenzivně obhospodařované louky (X5) a zahrada se samotou.   Na sever od cesty se zachoval fragment vlhké pcháčové louky (T1.5), na kterou ze severu a severozápadu navazuje mezofilní ovsíková louka (T1.1), pravidelně obhospodařovaná. Dále za rozcestím je menší ploška s mozaikou smilkových luk (T2.3) a střídavě vlhkých bezkolencových luk (T1.9). Tato mozaika pokračuje i jižně od cesty. Menší plochy bezkolencových luk se nacházejí i jinde na lokalitě. Na východním okraji jsou vyvinuté mezofilní bylinné lemy (T4.2) a vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3).

Ochranářský management

Seč některých lučních porostů.

Rizika

Pokračující sukcese ve zbytcích bezlesí.

Osoby a organizace působící v území

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj dat: Nálezová databáze ochrany přírody (AOPK ČR), Datum exportu: 12. 12. 2023.

Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Cévnaté rostliny vemeník dvoulistý Platanthera bifolia 07.09.2015 VU O

Zdroje informací

Fotogalerie