Znojmo – Načeratický kopec

Bývalé tankové cvičiště

Rozloha 132 ha

Opuštěno armádou v roce 1997

48.8322764N, 16.0977389E

Jihomoravský kraj

Status ochrany přírody

Přírodní památka, evropsky významná lokalita

Současné využití

Pastviny v ochranářském režimu, motokros, sportovní a relaxační využití, kulturní akce

Historický vývoj

Před zřízením vojenského cvičiště byl Načeratický kopec součástí běžné zemědělské krajiny. Nacházeli se zde především pastviny, v menší rozloze sady, pravděpodobně i vinice. Datace počátků armádního výcviku na Načeratickém kopci není zcela jednoznačná a sahá pravděpodobně již do 19. století (Slavík 2014). Přítomnost střelnice je každopádně doložena z roku 1938.
Od 50. let 20. století zde cvičil 24. pěší pluk, v roce 1958 byl nahrazen 9. motostřeleckým plukem zařazeným do 4. tankové divize. Území sloužilo pouze jako cvičiště pro výcvik řidičů a taktického výcviku. (Střelnice pro všechny pěchotní zbraně, BVP a tanky byla zřízena u obce Mašovice.) V rámci výcviku se zde pohybovalo čtyři až pět tanků, přibližně deset BVP, pět obrněných transportérů a několik nákladních automobilů. Vojenská činnost na cvičišti prakticky skončila v roce 1992, kdy byl při transformaci armády nahrazen 9. motostřelecký pluk 9. pěším plukem. V roce 1997 byl komplex kasáren zcela opuštěn a o rok později bylo celé území jako přebytečný majetek státu bezúplatně převedeno městu Znojmo (Slavík 2014). V roce 2005 byl Načeratický kopec vyhlášen evropsky významnou lokalitou a v roce 2013 přírodní památkou.

Biologicko-ochranářský význam

Načeratický kopec je díky své rozloze a zachovalosti velmi významnou stepní enklávou jižní Moravy a řadí se k nejvýznamnějším územím svého typu v celé České republice. Stepní vegetace zde má velmi dlouhou kontinuitu ‒ dle dostupných podkladů nebyly části lokality s mělkými půdami nikdy kultivovány a byly využívány po staletí jako pastvina. Význam lokality pro druhy volné půdy a otevřených trávníků výrazně podpořila vojenská činnost, která se převážně sestávala z pojezdů tanků.

Přírodní poměry

Načeratický kopec je tzv. ostrovní horou, která je pozůstatkem třetihorního zvětrávání žulového masívu. Podle fytogeografického členění ČR se Načeratický kopec nachází v oblasti termofytika. Dominantním typem porostu jsou acidofilní a úzkolisté suché trávníky s porosty suchomilných křovin s třešní křovitou a růží trnitou. Za zmínku stojí drobné fragmenty v minulosti rozsáhlých třešňových sadů v severo-západní části území.
Charakteristické vojenské stavby či panelové cesty, typické pro většinu cvičišť, zde nenajdeme. Prakticky jedinou pozorovatelnou stopou po vojenské činnosti jsou nezpevněné cesty vytvořené těžkou technikou koncentrované zejména ve střední a severní části lokality. Na strmějších místech došlo následnou erozí k vypreparování skalnatého podkladu.

Ochranářský management

Ochranu přírody na Načeratickém kopci zajišťuje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Klíčové pro udržení charakteru lokality má celosezónní volná pastva stáda ovcí a koz usměrňovaná pastevcem a pasteveckými psy v kombinaci s lokálními intenzivnějšími disturbancemi zajišťovanými pojezdy terénních motocyklů. Kromě stabilní motokrosové dráhy se na lokalitě konají i příležitostné legální offroadové závody, případně akce s vojenskou technikou. Rozsáhlá obnova stepních trávníků byla zajištěna v letech 2016-2021 spolkem Beleco a jejich projektem Military LIFE for Nature.

Rizika

Hlavní riziko představuje sukcese, zejména zarůstání lokality náletem dřevin a zapojování trávníků. Problematické je i šíření akátu. Všechny tyto problémy řeší současná péče. Lokalita je však rozlehlá a stejně tak technické a finanční nároky. Problematické je zajištění dostatečného množství těžké techniky na pravidelné disturbance trávníků.

Osoby a organizace působící v území

Krajský úřad Jihomoravského kraje, detašované pracoviště Znojmo: Ing. Milan Král spolek Beleco, z.s., kontaktní osoba pro projekt LIFE: Mgr. Pavel Marhoul Ing. Petr Kosmák, Nový Dvůr – uživatel půdních bloků LPIS, pastva ovcí a koz Motokrosový oddíl, Oblekovice

Zjištěné chráněné a ohrožené druhy organismů

Zdroj: NDOP, export k datu: prosinec 2023
Nálezy za posledních 10 let

Skupina České jméno Latinské jméno Datum posledního nálezu Červený seznam Směrnice EEC ZCHD
Blanokřídlí Abia nitens 26.06.2022 VU
Blanokřídlí maskonoska jižní Hylaeus imparilis 29.07.2018 RE
Blanokřídlí pískorypka bronzová Andrena aeneiventris 29.07.2018 RE
Blanokřídlí žahalka žlutá Scolia hirta 09.08.2017 NT
Brouci Bruchidius cinerascens 07.07.2019 CR
Brouci Cassida margaritacea 07.07.2019 VU
Brouci Ceutorhynchus inaffectatus 26.04.2020 NT
Brouci Cyphocleonus dealbatus 10.05.2019 VU
Brouci Lixus punctirostris 26.06.2022 EN
Brouci Onthophagus furcatus 24.05.2023 VU
Brouci Pachycerus cordiger 26.04.2020 CR
Brouci Psylliodes hyoscyami 02.07.2019 EN
Brouci Rhabdorrhynchus seriegranosus 26.06.2022 EN
Brouci kozlíček hnědý Carinatodorcadion fulvum 24.05.2023 VU
Brouci krajník pižmový Calosoma sycophanta 22.06.2017 VU O
Brouci květomil černý Podonta nigrita 26.06.2022 VU
Brouci roháč obecný Lucanus cervus 16.06.2022 VU HD II O
Brouci zlatohlávek huňatý Tropinota hirta 26.04.2020 VU SO
Brouci zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta 26.04.2020 O
Brouci zlatohlávek uherský Protaetia ungarica 26.06.2022 EN
Cévnaté rostliny bělolist nejmenší Filago minima 02.07.2021 NT
Cévnaté rostliny bělolist rolní Filago arvensis 02.07.2021 NT
Cévnaté rostliny čilimník řezenský Chamaecytisus ratisbonensis 11.05.2021 NT
Cévnaté rostliny divizna brunátná Verbascum phoeniceum 14.05.2021 NT O
Cévnaté rostliny hrachor širolistý Lathyrus latifolius 12.06.2021 NT
Cévnaté rostliny chlupáček hadincovitý Pilosella echioides 26.05.2020 VU
Cévnaté rostliny kavyl vláskovitý Stipa capillata 26.05.2020 NT
Cévnaté rostliny koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis 11.05.2021 VU HD II a IV SO
Cévnaté rostliny křivatec český Gagea bohemica 11.05.2021 VU SO
Cévnaté rostliny lnice kručinkolistá Linaria genistifolia 26.05.2020 NT
Cévnaté rostliny lomikámen cibulkatý Saxifraga bulbifera 02.05.2020 NT O
Cévnaté rostliny ostřice drobná Carex supina 26.05.2020 NT
Cévnaté rostliny ostřice nízká Carex humilis 26.05.2020 NT
Cévnaté rostliny otočník evropský Heliotropium europaeum 23.08.2020 CR
Cévnaté rostliny růže bedrníkolistá Rosa spinosissima 02.07.2021 VU
Cévnaté rostliny řebříček štětinolistý Achillea setacea 26.05.2020 NT
Cévnaté rostliny smil písečný Helichrysum arenarium 28.05.2014 EN SO
Cévnaté rostliny svízel sivý Galium glaucum 26.05.2020 NT
Cévnaté rostliny večernice smutná Hesperis tristis 11.05.2021 VU
Motýli bourovec jetelový Lasiocampa trifolii 06.08.2015 EN
Motýli bourovec prsténčivý Malacosoma neustria 24.06.2015 NT
Motýli kukléřka vratičová Cucullia tanaceti 10.09.2023 VU
Motýli modrásek jetelový Polyommatus bellargus 24.05.2023 VU
Motýli ohniváček černočárný Lycaena dispar 26.06.2022 HD II a IV SO
Motýli otakárek ovocný Iphiclides podalirius 26.06.2022 NT O
Motýli pestrokřídlec podražcový Zerynthia polyxena 30.04.2014 NT HD IV KO
Motýli přástevník mařinkový Watsonarctia casta 21.05.2023 EN SO
Motýli přástevník svízelový Chelis maculosa 07.07.2015 CR SO
Motýli vřetenuška čtverotečná Zygaena punctum 26.06.2022 EN
Motýli žluťásek jižní Colias alfacariensis 26.06.2022 VU
Plazi užovka hladká Coronella austriaca 21.04.2018 VU HD IV SO
Ptáci bramborníček černohlavý Saxicola rubicola 11.05.2022 VU O
Ptáci bramborníček hnědý Saxicola rubetra 25.04.2021 O
Ptáci břehule říční Riparia riparia 09.05.2019 NT O
Ptáci čáp černý Ciconia nigra 21.05.2015 VU BD I SO
Ptáci datel černý Dryocopus martius 08.06.2021 BD I
Ptáci dudek chocholatý Upupa epops 23.08.2021 EN SO
Ptáci havran polní Corvus frugilegus 24.05.2020 VU
Ptáci kavka obecná Coloeus monedula 10.05.2018 NT SO
Ptáci koroptev polní Perdix perdix 21.06.2019 NT O
Ptáci krahujec obecný Accipiter nisus 11.12.2021 VU SO
Ptáci krutihlav obecný Jynx torquilla 10.06.2021 VU SO
Ptáci křepelka polní Coturnix coturnix 05.06.2021 NT SO
Ptáci lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca 28.04.2021 NT
Ptáci luňák červený Milvus milvus 10.05.2018 CR BD I KO
Ptáci mandelík hajní Coracias garrulus 23.05.2020 RE BD I KO
Ptáci orel královský Aquila heliaca 04.09.2021 CR BD I
Ptáci ostříž lesní Falco subbuteo 10.05.2019 EN SO
Ptáci pěnice vlašská Sylvia nisoria 19.05.2022 VU BD I SO
Ptáci racek chechtavý Chroicocephalus ridibundus 21.05.2015 VU
Ptáci rorýs obecný Apus apus 16.05.2015 O
Ptáci skřivan lesní Lullula arborea 16.06.2022 EN BD I SO
Ptáci slavík obecný Luscinia megarhynchos 11.05.2022 O
Ptáci sluka lesní Scolopax rusticola 20.10.2020 VU O
Ptáci sokol stěhovavý Falco peregrinus 23.08.2021 EN BD I KO
Ptáci strakapoud jižní Dendrocopos syriacus 27.05.2020 EN BD I SO
Ptáci strnad luční Emberiza calandra 16.06.2022 VU KO
Ptáci ťuhýk obecný Lanius collurio 19.05.2022 NT BD I O
Ptáci ťuhýk šedý Lanius excubitor 11.12.2021 VU O
Ptáci včelojed lesní Pernis apivorus 01.06.2020 EN BD I SO
Ptáci vlaštovka obecná Hirundo rustica 16.05.2015 NT O
Ptáci vlha pestrá Merops apiaster 28.04.2022 EN SO
Ptáci žluva hajní Oriolus oriolus 11.05.2022 SO

Zdroje informací

Lenka Dvořáková, Pavel Marhoul, Jiří Koptík & Marta Kotecká Misíková (2022): Obnova stepních biotopů na evropsky významné lokalitě Načeratický kopec – případová studie projektu Military LIFE for Nature. Beleco, z.s., Praha, 2022.
Slavík P. 2014: Plán péče o přírodní památku Načeratický kopec a její ochranné pásmo na období 2014–2025.

Fotogalerie